Новини

Общинският съвет определи новия размер на данък МПС за Община Плевен

Общински съвет – Плевен прие изменения и допълнения на общинската Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен. Промените бяха гласувани след тежък дебат, продължил над 2 часа и приети с 23 гласа „за“, 7 „въздържал се“ и 7 „против“. Приетите ставки на данък МПС за община Плевен са близки към минималните, заложени в закона.

Повод за днешното решение са приети в края на миналата година от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на недвижими имоти, отпадане на някои преференции при облагане с данък недвижими имоти и определяне на данък МПС по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент.

Имущественият компонент при данък МПС за 2019 г. е произведение на мощността на двигателя в киловати, както и коригиращ коефициент, в зависимост от годината на производство на автомобила. Разценките за киловат се определят от съответния общински съвет, във фиксирани от закона граници. Предложението, внесено от общинската администрация за Плевен, след преценка на финансовите възможности, получените и прогнозните приходи от данък върху превозните средства, бе за намаление в разценките за киловат за автомобилите до 55 и до 74 киловата /включително/, като те да станат съответно 50 ст. и 65 ст. вместо сегашните 55 ст. и 70 ст. „Предложението ни е на границата на минималните ставки, заложени в закона. В никакъв случай не се опитваме да пълним хазната за сметка на данъкоплатците. Става въпрос само за гарантирана на приходната част от бюджета“, заяви по време на дебата кметът Георг Спартански.  Разяснено бе, че автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВт отпадат като самостоятелна група. Предвид въвеждането на екологичния компонент, който ще повлияе за повишаване данъка върху превозните средства, предложеното намаление за посочените по-горе две групи автомобили в известен смисъл ще балансира в окончателния размер на данъка. Същевременно този екологичен компонент ще намали крайния размер на данъка за автомобилите, отговарящи на по-високи екокритерии. При представяне на предложението изрично бе посочено, че ако ОбС – Плевен, гласува за минималните ставки, записани в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв., която загуба не би могла да се компенсира с други данъчни приходи и това ще рефлектира върху бюджета.

Във връзка с предложението на администрацията за промени в Наредба №20 становища представиха всичките 10 постоянни комисии на Общинския съвет, които обсъждаха предложението в заседанията си преди сесията. Девет от тях подкрепят предложението за размера на данък МПС, внесено от администрацията, десетата – ПК по „Бюджет и финансова политика“, представи становище в подкрепа на предложение по проекта за наредбата, направено от общинския съветник Николай Емилов Маринов, което е за приемане на минималните ставки за данък МПС, заложени в закона. След разгорещен дебат, 15-минутна почивка и постъпило процедурно предложение след това за преразглеждане на точката, Общинският съвет прие разценките за данък МПС за Община Плевен, предложени от администрацията:

 

Разценки съобразно мощността на двигателя:

до 55 кВ включително – 0.50 за 1 kW;

над 55 кВ до 74 кВ включително – 0.65 за 1 kW;

над 74 кВ до 110 кВ включително – 1.10 за 1 kW;

над 110 кВ до 150 кВ включително – 1.40 за 1 kW;

над 150 кВ до 245 кВ включително – 1.75 за 1 kW;

над 245 кВ -2.25 за 1 kW

 

Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила (екологичен коефициент):

 

екологична категория коефициент
без екологична категория, 1.3
„Евро 1″, 1.2
„Евро 2″ 1.1
„Евро 3″ 1
„Евро 4″ 0.9
„Евро 5″ 0.7
„Евро 6″ и „EEV“ 0.5

 

Решението по Наредба №20 влиза в сила 7 дни след публикуването му  интернет страницата на Общински съвет – Плевен.