Новини

Гласуваха промяна в плана за общинските концесии

Изменение на Плана за действие на общинските концесии в Община Плевен за периода 2018 – 2021 г., прие на днешното си заседание Общински съвет – Плевен. Промените касаят териториалния обхват на концесия в с. Гривица.

Планът за общинските концесии е приет от ОбС – Плевен с Решение №1089 от 30.08.2018г. в изпълнение на Закона за концесиите. В документа е определен обект за концесиониране „Извършване на търговска дейност в обект за отдих и развлечения в парк Гривица – с. Гривица“. За териториалния обхват на концесията е посочено, че тя включва част от парк-музей на площ от 41 277 кв.м., попадащ в поземлен имот – земеделска земя в землището на Гривица, местността „Нежовец“ с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина. В обхвата на частта попадат два плувни басейни с прилежащата им инфраструктура, язовир и терен за къмпинг. При направени проучвания е установено, че воден обект в обхвата на концесията и в южната част на имота не е отразен в кадастралната карта и не е класифициран по Закона за водите. В тази връзка от Община Плевен е изпратено запитване до Басейнова дирекция „Дунавски район“ и до Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, за идентификацията на въпросния воден обект. В получения отговор се посочва, че е необходимо Общината да предприеме действия за изготвяне на проект за разделяне на имота с начин на трайно ползване „Обществен селищен парк“ на отделни имоти със съответните площ, скици-проект и т.н. В този проект трябва да се предоставят и технически характеристики на съществуващия воден обект, както и категоризацията му по Закона за устройство на територията и Закона за водите. Изготвеният проект трябва да се приеме от общинския експертен технически съвет. Заради продължителността на процедурата се счита за целесъобразно изваждане на територията, в която попада въпросният воден обект и намаляване обхвата на концесията. Това наложи и промените по плана, приети днес с 32 гласа „за“ от Общински съвет – Плевен.