Новини

Общински съвет – Плевен, прие Бюджет 2023 на Общината

С 28 гласа „за“ и 8 „въздържал се“ Общински съвет – Плевен, прие на извънредна сесия днес Сборния бюджет на Община Плевен за 2023 година. Гласували „против“ нямаше.

В началото на заседанието председателят  Мартин Митев призова колегите си да не се поддават на политиканстване при дебата и апелира за стегнат и смислен диалог, основаващ се на реалната обстановка и факти. Той посочи, че предложения финансов план е разгледан и обсъден предварително от всичките десет постоянни комисии в местния парламент и всичките имат положително становище по предложения проект за решение. Промени са предложени само от Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм – комисията предлага увеличение на средствата в група „Физическа култура и спорт“

В последвалото изложение пред местния парламент по предложения Бюджет 2023 на Община Плевен кметът Георг Спартански припомни ситуацията в държавата, както и че Държавният бюджет заради липса на редовно правителство бе приет чак през м. август. Това ни изправи пред известни трудности, на практика работата с удължителното действие на закона за Държавния бюджет ни спъваше немалко, но успяхме да се справим, подчерта градоначалникът. Като притеснителен факт той посочи тенденцията, че всяка година на общините се прехвърлят нови и нови отговорности, които обаче не са финансово обезпечени, и това, че в същото време общините генерират все по-малко собствени финанси. Затова се залага на финансова стабилност и разумно харчене. „В нелека обстановка успяхме да реализираме доста проекти, което във време на всякакви неблагополучия, ме кара да се чувствам удовлетворен“, заяви градоначалникът.

Последва кратък дебат по предложения Бюджет 2023 и в залата бяха направени няколко предложения за промени в проекта за решение. След гласуване част от тях, свързани с финансовите средства за спорт, бяха приети. Съветниците решиха да бъдат отпуснати допълнително средства на три спортни клуба – на ОФК „Спартак“ – Плевен – 60 000 лв., на баскетболен клуб „Спартак“ – 20 000 лв., и на „Вихър“ Славяново – 10 000 лв.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2023 г. е 169 381 087 лв.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 109 661 344 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 101 038 544 лв.; трансфери за местни дейности – 4 410 100 лв. /обща изравнителна субсидия – 4 108 800 лв. и 301 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/; целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 3 758 400 лв.

Заложените местни приходи в бюджета на Община Плевен за 2023 г. са в размер на 55 394 404 лв., от които от имуществени и други данъци – 21 709 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 10 000 000 лв. Прогнозата е от данък върху превозните средства да постъпят 5 700 000 лв., толкова средства се очакват и от данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 5 700 000 лв. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината.

Значителен дял от местните приходи по Бюджет 2023 са постъпленията от неданъчни приходи – 16 638 677 лв.

В раздел „Трансфери” са заложени средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев”, Плевенската филхармония и за съфинансиране на одобрени инвестиционни проекти, както и собственият принос в реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз.

Разходите, записани при делегираните от държавата дейности за 2023 г., са в размер на 101 038 544 лв., като най-много са по функция „Образование“ – 73 396 641 лв., следвана от „Здравеопазване“ – 9 461 792 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6 681 356 лв., „Общинска администрация“ – 5 919 200 лв., „Култура“ – 5 145 470 лв. Различното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. от предходните години е, че е разчетен допълнителен целеви трансфер за местни дейности, който ще покрие разликата за достигане на актуализирания размер на минималната работна заплата за страната.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 55 394 404 лв.

Капиталовите разходи са 10 309 861 лв., за финансиране на инвестиционната програма през 2023 г. се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет, преходни остатъци от предходни периоди, както и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Инвестиционната програма на Община Плевен за 2023 г. включва обекти за 14 720 172 лв.