Новини

Отчетоха резултатите от стопанисването на общинска собственост

Информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост бе представена днес пред Общински съвет – Плевен. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, справката се изготвя и предоставя ежегодно от кмета на Общината. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществяват след решение на местния парламент, по реда на посочените два нормативни документа.

В раздела за приходите от управлението на общинските имоти през 2018 г. в отчета са посочени сумите, реализирани от общинските предприятия. За ОП  „Жилфонд“ отчетената сума е 1 263 563 лв., като постъпленията от жилищни наеми са 341 689 лв., от нежилищни – 390 793 лв., наемите от терени – 274 459 лв.

Приходите от имотите, предоставени за управление на ОП „Център за градска мобилност“, са съответно 1 359 287 лв. От тях от Автогара Плевен сумата е 478 572 лв., от паркинги и синя зона – 678 778 лв., приходите от други наематели – 120 003 лв. Постъпленията от санкции са съответно 76 354 лв.

Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ е реализирало през 2018-та приходи в размер на 1425 133 лв. с ДДС.

За ОП„Акварел“ тази сума е 188 788 лв., от които 69 096 лв. са приходи от Зоопарка.

Относно разпореждането с общински имоти става ясно, че през 2018г. в отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са организирани 39 публични търгове за продажба на 26 общински недвижими имоти, 2 търга за учредяване право на строеж и 5 за продажба на движими вещи. През периода са реализирани 12 сделки за продажба на общински недвижими имоти на обща стойност 232 742 лв., 2 сделки за учредяване право на строеж върху общински поземлени имоти за 7 302 лв. и са продадени движими вещи за 12 734 лв. От предложените за продажба чрез търг общински имоти не са продадени 12 поради липса на кандидати.

През 2018-та са сключени и 18 договора за безвъзмездно право на ползване на общински имоти, след решения на Общинския съвет и 13 договора за безвъзмездно управление на общински недвижими имоти с юридически лица на бюджетна издръжка или техни поделения.

Към 31 декември 2018 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 12 861 акта за общински имоти. От тях действащи акта са 9 295 бр., като през отчетния период са съставени 398 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на община Плевен, за които е влязла в сила Кадастрална карта.