Новини

Приеха общински План за действие в изпълнение на стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално положение

Общинският съвет на Плевен прие План за действие на Община Плевен (2018-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Решението бе прието след продължителен дебат в залата с 30 гласа „за“, 2 „против“, 6 гласуваха „въздържал се“.

През 2012 г. е приета Национална стратегия за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./ и план за действие към нея. Съгласно механизмите на регионалното планиране, местната изпълнителна власт има задължението да изготви планови документи на ниво област и община, в съответствие с Националната стратегия. В тази връзка е и днешното решение на местния парламент.

Общинският план е в обем от 58 страници и съдържа анализ на ситуацията в община Плевен, преглед на приоритетите, механизми на управление, мониторинг и оценка. В анализа се посочва, че според данните на статистиката от преброяването през 2011 г., в областта живеят 269 752 души, като 131 152 от тях са жители на община Плевен. По възрастов признак 16,15 % от живеещите са на възраст до 17 години, 66,22 % на възраст от 18 до 64 години, и над 65 години са 17,63 %. Характерно за етническия състав на населението в общината е по – високият относителен дял на българската етническа общност – 92,6 % срещу 84,8% средно за страната. Посочва се още, че образователната структура на населението е неразривно свързана с неговата етническа принадлежност. Записано е също, че хората с висше образование в областта са 40 870, като 29 364 (71,85%) от тях живеят на територията на община Плевен.

Приетият от ОбС – Плевен план е отворен документ и може да се актуализира, допълва и променя според реалната обстановка в общината.