Новини

Актуализираха плана за действие към шумовата карта на Плевен

Общински съвет – Плевен актуализира Плана за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен“. Предложението бе първа точка в дневния ред на юлското заседание и прието с гласовете на 34 от общинските съветници, 3 гласуваха „въздържал се“, 1 „против“.

Актуализирането е в изпълнение на изисквания на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2СЮ2/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. Съгласно посочените документи задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017 г. За Плевен това е направено с решение на Общинския съвет на 29.06.2017 г. През 2013 г. Община Плевен разработи първоначалния си „План за действие“ към „Стратегическа карта за шум на град Плевен“, приет от местния парламент съответно на 28.11.2013 г. Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, плановете за действие се актуализират най-малко веднъж на 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи.

Актуализираният план за действие към шумовата карта на Плевен е в обем над 100 страници и неговата цел накратко е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда на града чрез измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда. Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и планиране на градските зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума.

В актуализирания план, гласуван днес от Общинския съвет, се посочва, че основните проблеми на града по отношение на шума са постоянно нарастващия брой на моторни превозни средства при съществуващата улична и пътна мрежа, която не се е променяла с десетилетия. Градският транспорт е недостатъчен да поеме пътникопотока и спирките не са разположени на оптималните места за жилищните комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях. Съществуващата организация на движение и липсата на обособени зони за паркиране задръстват градската среда, липсват и алтернативни видове транспорт. Освен това цялото транзитно движение преминава през града и натоварва и без това сериозния трафик. В документа са посочени и конкретните шумозащитни действия, предприети в общината през последните няколко години.

Дългогодишните наблюдения на шума в околната среда от РЗИ – Плевен показват, че най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населеното място заема транспортният шум. Не навсякъде съвременното строителство е съобразено и с изискванията за акустичен комфорт. Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в Плевен. Мониторингът на шума в града се извършва от 21 пункта за наблюдение, като разположението им е съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.