Новини

Ще подпомагат даровити деца в общината за участие в състезания със суми в размер от 100 до 1000 лв.

С 37 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“, Общинският съвет на Плевен прие Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината.

Правилата бяха изработени от комисия, утвърдена с решение на местния парламент през март тази година в състав общинските съветници Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация – Мария Атанасова и Мариета Георгиева от отдел „Образование“ и Таня Кукова от отдел „Бюджет“. Общинският съвет прие документа днес след допълнения по предложението, направени от страна на постоянните комисии по „Образователна политика и читалищна дейност“ и комисията по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ към местния парламент.

С приетите Правила се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на общинските средства, определени за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от общината. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на даровитите деца са с цел подпомагане на тяхното обучение в курсове, участия в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на образованието, науката и изкуствата и в спортни състезания, съгласно спортния календар на съответната спортна федерация.

Мерките ще се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро, III- то място или удостоено с лауреатско звание на някоя от посочените по-горе прояви. Сумите за подпомагане ще бъдат в размер от 100 до 1000 лева по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи.

Мерките няма да се прилагат за деца, които през текущата календарна година получават стипендия по чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Мерките ще се прилагат само за деца, ученици в училища на територията на Община Плевен (общински и държавни), незавършили средното си образование през текущата календарна година.

Средствата, предвидени за отпускане по Правилата, ще се одобрява от Общинския съвет за съответната календарна година. Предоставянето им също ще става след решение на Общинския съвет.

Подпомагането на децата с изявени дарби ще се случва след представяне на съответните документи, като кандидатстването е в срок от 12 месеца, считано от датата на спечелване на съответното призово място в дадената сфера. Разглеждането на исканията ще става от 7-членна комисия, която ще заседава всеки месец в случай на постъпили искания. Решенията на комисията ще бъдат окончателни, без право на обжалване.

Приетите от Общински съвет – Плевен Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища на територията на общината влизат в сила от 1 септември тази година.