Новини

Общинският съвет заседава в четвъртък по 28 точки

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък, 31 май от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 28 точки, две от тях са питания от общински съветници.

Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за промяна на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Причините, налагащи промените, са с цел съответствие на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за движение по пътищата, подобряване ефективността на административно наказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста. Част от предложението за промяна е нов раздел с разписани общи правила за паркиране в общината.

На предстоящото заседание ще се обсъжда и Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Програмата се внася във връзка с изпълнението на задължения от Закона за закрила на детето и от Правилника за прилагането му.

Под номер четири в дневния ред е предложението за приемане на годишните отчети и баланси за 2017 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим от тях на Община Плевен и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. Годишни отчети и баланси за 2017 година представят търговските дружества с общинско участие: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД, „Дентален център I – Плевен“ ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация I“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.

Част от дневния ред е предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост в Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, по схема, съгласувана от Главния архитект на Общината. Предвидените позиция са за машини за сладолед и пуканки, площадка за детски атракциони с батут и въртележки, позиции за продажби на детски играчки.

Предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от Договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100 % от капитала на „ДКЦI – Плевен“ ЕООД, е точка 6 на заседанието.

Общински съвет – Плевен предстои ще вземе решение и по актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей.

В Културния календар на Община Плевен за тази година е планирано провеждането на театрален куклен фестивал „Шарено петле“. С фестивала се възстановява Международният куклен фестивал „Хора и кукли“, чието провеждане е прекъснато преди 27 години. В тази връзка общинските съветници трябва да приемат статут на фестивала Фестивалът „Шарено петле“.

Местният парламент ще обсъжда в четвъртък и предложение за временно осигуряване на средства от общинския бюджет за партньорски проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост Турну Мъгуреле”. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г.” със срок на изпълнение 36 месеца.

Последните две точки от предложения дневен ред са питания от общинските съветници Диана Данова и Цветко Цветков.