Новини

Приеха отчета за предоставените социални услуги в Община Плевен за 2017-та и общинския социален план за 2019 г.

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г. и общинския План за развитие на социалните услуги през 2019 г. прие на днешното си заседание Общински съвет – Плевен. Дебатите и по двете предложения бяха кратки.

От представения пред съветниците отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2017 г. става ясно, че през годината жители на шест населени места са ползвали услугите на домашен социален патронаж – това са градовете Плевен и Славяново и селата Бохот, Коиловци и Пелишат. В Плевен потребители на услугата са били 350 души, в град Славяново – 44, в с. Бохот – 28, в с. Коиловци – 43, и в с. Пелишат – 19 души. Услугата обхваща възрастни и стари хора, в т.ч. хронично болни, лица с увреждания, самотни и живеещи в отдалечени от административния център населени места. Услугата включва комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, битови услуги и др.

През 2017 г. в община Плевен са функционирали и два дневни центъра – Дневен център за възрастни с увреждания, където през годината са полагани грижи за 30 души, и Дневен център за деца с увреждания, посещаван от 16 деца от 3- до 18-годишна възраст. В областния център от 2009 г. насам има и Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост. Социалната услуга обхваща всички населени места и е предложило закрила на 10 потребители.

Друг тип социална услуга в община Плевен са центровете за социална рехабилитация и интеграция. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни хора през годината е оказана помощ на 32 души, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца, преживели насилие и/или жертва на трафик –  на 41 души, а в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания подкрепа – на 81 деца.

В община Плевен работят и два центъра за настаняване от семеен тип, като през годината от техните услуги са се възползвали над 100 човека. Кризисният център за жени и деца, преживели насилие, пък е помогнал на 17 деца и 4 възрастни, става ясно още от отчета. В документа са посочени още услугата „Личен асистент“ /по проект и по националната програма/, която е имала 161 потребители и услугата „Приемна грижа“ за деца в риск от изоставяне, чиито родители изпитват временна или по-продължителна невъзможност за отглеждането им, предоставена на 120 души.

След представяне на отчета, Общинският съвет прие и Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 година

Документът се разработва и приема в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Плевен през периода 2016-2020 г. В Плана са изброени 27 социални услуги в общината към 1 януари 2018 г., които ще продължат дейността си и през 2019 г., както и тези, планирани за разкриване, закриване или преструктуриране. Във втората група е посочено разкриване на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет за 20 души. Социалната услуга ще се предоставя на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца. Центърът ще осигурява място за живеене, съдействие за включване в курсове за квалификация е преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и за социалната адаптация на потребителите. Планът за 2019-та включва и разкриване на Център за работа с деца на улицата. И двете социални услуги са предвидени в Инвестиционната програма на Община Плевен за изпълнение на Интегрирания План за градско възстановяване и развитие.

На финала на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г. са посочени общите разходи за издръжка на изброените в документа услуги – сумата е 3 779 100 лева.