Новини

Противообществените прояви на малолетни и непълнолетни не бележат ръст през 2017 г.

Противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни на територията на Община Плевен през 2017 г., не бележат ръст. Тази тенденция представи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Димитър Пенков  в подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата на комисията за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

В доклада бе отчетена и ролята на ръководството на Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен, за правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. Те са с регистрирани проявени и застрашени лица от града и селищата на общината. На основание чл.16 от Закона, през отчетния период са проведени и решени общо 80 възпитателни дела с 80 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 30 малолетни и непълнолетни лица. Данните сочат, че голяма част от престъпленията и противообществените прояви – общо 62 (80%), са извършени в Плевен,  а другите 18 /20%/ – в някои селища на общината – Славяново, Буковлък, Ясен, Николаево, Беглеж и  Бръшляница.   От общо регистрираните 80 малолетни и непълнолетни  56 са извършили престъпления – 9 малолетни (8 момчета и 1 момиче) и 47 непълнолетни – 39 момчета и 8 момичета. Сред  престъпленията доминират кражбите, грабежите и унищожаването и повреждането на имущество. От противообществените прояви с най-голям брой са бягствата от дома  и от специализирани  институции или социални услуги от резидентен тип – 12 бр. (80%)

След представените данни в доклада бяха направени  следните изводи:

       – При неблагоприятни условия – конфликтна семейна среда, социално слаби семейства, семейства с криминално проявени родители, криминална приятелска среда и други живеят и се оформят като личности над 50 % от децата;

            – През последните 2 години  криминалните престъпления, извършени от деца до 18-годишна възраст държат постоянен ръст. Броят на непълнолетните извършители също е постоянен;

            – Ръстът на противообществените прояви и престъпления през 2017 г. е по-нисък  в сравнение с предходната 2016 година;

            – От престъпленията има лек спад на кражбите и грабежите въпреки разнообразието при извършването им;

            – През последните 2 години има засилване на превъзпитателната работа на проявените. Налагат се все повече превантивни мерки с цел децата да не стигнат до специалните училища;

            – В много семейства родителският контрол е занижен. Родителите имат нужда от специализирана помощ относно възпитанието на децата;

Като  заключение бе потвърдено  доброто  взаимодействие  между институциите в организирането на превантивната дейност и индивидуално-възпитателната работа с проявените лица за намаляване и ограничаване на противообществените прояви и престъпления.