Новини

ОбС прие промени в наредбата за търговската дейност

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината. Измененията са в две основни насоки – допълване с нови текстове във връзка с изисквания на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ и актуализация на регламента за работното време на търговските обекти на територията на общината.

Разпоредби в ЗАПСП регламентират възможността съответни организации, регистрирани в Министерството на културата, да предоставят на крайните ползватели с договор права за използване на произведения или на други обекти на закрила. В изпълнение на тези изисквания лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти следва предварително да уредят чрез договори правата си за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения. Практически това касае всички случаи на озвучаване на търговски и туристически обекти с музика. Текст в Закона предвижда кметовете на общини по места да контролират изпълнението на тези задължения от търговските субекти, като изискват от тях най-малко веднъж годишно доказателства за уредени авторски права. При неизпълнение на това задължение кметът на общината може да налага на търговците имуществени санкции в размер от 2000 до 10 000 лв. Във връзка с тези разпоредби в ЗАПСП Дружеството за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители – „ПРОФОН“ е внесло искане до Община Плевен за регламентиране на конкретен ред и процедура за упражняване на контрол по цитираните законови текстове. На местно ниво специфичните изисквания при извършване на търговска дейност са регламентирани с общинската Наредба №14. За да спази изискванията на Закона за авторското право Общинският съвет допълни текстовете й с нов чл.23, съгласно който лицата, стопанисващи търговски и туристически обекти в общината и ги озвучават чрез изпълнение на живо или чрез запис на произведения, всяка година в срок до 30 юни са длъжни да представят в Община Плевен доказателства за отстъпени им авторски и сродни права за публично изпълнение. Доказателството са сключени договори или споразумения с организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права, регистрирани в Министерството на културата по реда на ЗАПСП. Създава се и нов чл. 29а, според който при нарушение на задължението по чл. 23 на виновните ще се налага предвидената в ЗАПСП имуществена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв. Така приетите допълнения влизат в сила 7 дни след публикуване на решението на интернет страницата на Общинския съвет.

Заради промени в Закона за защита от шума в околната среда, бе приета и втора промяна в Наредба №14 с цел синхронизиране на местния нормативен акт с този от по-високо ниво. Несъответствията се изразяваха в липсата на разпоредби за процедурата, по която търговците да заявяват в общинската администрация работното време на търговските обекти, както и промяна в работното време. С приетите промени Общинският съвет определи работното време на заведенията за хранене и развлечения, интернет зали и др., които се намират в жилищни сгради, да бъде в границите от 7 до 23 часа, а в нежилищни сгради – от 6 до 24 часа, като то се определя от лицата, осъществяващи търговската дейност. Собствениците или ползвателите на обектите заявяват работното време, както и часовете на зареждане, при откриване на обекта. Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след полунощ само след получаване на разрешение за удължено работно време, издадено от Общината. За обектите в жилищни сгради има допълнително условие за удължено работно време – то е да имат съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи. Заявлението за работно време на обекта (по образец) ще се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите до кмета на Общината. Той от своя страна може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година има 2 или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от РЗИ – Плевен или в случай на два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на Общинската администрация или от службите при ОДМВР – Плевен. Така приетите изменения и допълнения влизат в сила 5 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.