Новини

Промяна в групата общински съветници „ГЕРБ“ – Плевен

Със заявление до председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев в местния парламент е регистрирана промяна в състава на групата общински съветници „ГЕРБ“. Промяната бе огласена в началото на днешното заседание. С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общинския съвет днес се провежда в зала „Катя Попова“ при спазване на всички противоепидемични мерки и указания.

Заявления за напускане на групата общински съветници „ГЕРБ“ са внесли общинските съветници Петя Василева, д-р Йордан Георгиев, Йордан Грижов и Христослав Михайлов. И четиримата се позовават на чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., който гласи: „Всеки общински съветник може да бъде изключен от групата на общинските съветници, в която участва, или сам да я напусне, като подаде писмено заявление, отправено до председателя на групата и до Председателя на Общинския съвет. При изключване на съветник от група общински съветници, в която той участва, председателят на групата уведомява Председателя на Общинския съвет.“

В тази връзка, със заявление с от 11.06.2020 г. до председателя на Общинския съвет е направена актуализация и регистрирана група общински съветници „ГЕРБ“ в състав: Валентина Вълчанова, Веселка Лилова, Владислав Монов – заместник – председател, Генади Динков, Мартин Митев и Цветелин Горанов.

В състава на Общински съвет – Плевен влизат 41 общински съветници. След настъпилите промени групите в местния парламент запазват броя си – 6. Нечленуващи в група към момента са 8 общински съветници: Христомир Христов, Димитър Карамфилов, Ленко Тодоров, Юлиян Йовков, Петя Василева, Йордан Георгиев, Йордан Грижов и Христослав Михайлов.

Съгласно Правилника за работа на местния парламент регистрация на група може да стане при минимум трима общински съветници в нея. Ако броят на съветниците в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.