Новини

Обсъдиха публично отчета за бюджета на Община Плевен за 2017 година

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение бюджета на Община Плевен за 2017 година се проведе на 14 август 2018 г. в зала „Гена Димитрова”.  Отчетът бе представен в присъствието на кмета на Общината Георг Спартански, общински съветници, представители на общинска администрация, медии. Председателят на местния парламент Мартин Митев посочи в началото на срещата, че представянето на отчета е в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Плевен. Сборният бюджет в размер на 82 165 349 лв. е приет с Решение № 462 от 26 януари 2017 г. на Общинския съвет. За делегирани от държавата дейности сумата е 46 521 381 лв., за финансиране на местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 35 643 968 лв. През 2017 г. сборният бюджет на Община Плевен е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и други. След настъпилите промени общият обем на бюджета на Общината към 31.12.2017 г. е в размер на 89 842 762 лв. Представени бяха по отделните пера средствата за плащане на разходите, както и постъпилите приходи и частта, която заемат в сборния бюджет. Решение за отчета на Бюджет 2017 на Община Плевен предстои да бъде гласувано на предстоящото редовно заседание на Общински съвет – Плевен на 30 август /четвъртък/. Подробно с цифрите може да се запознаете тук: https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/izpalnenie-na-byudzheta-na-obshtina-pleven-za-2017-g.pdf