Новини

Отложиха обсъждането на наредбата за общинските жилища

С 28 гласа „за“, 5 “против“ и 4 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен отложи разглеждането на предложението за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Отлагането бе гласувано след продължителен дебат, по време на който се чуха различни предложения за промени в проекта за решение, и последвало процедурно предложение от страна на председателя на Общинския съвет Мартин Митев за отлагане на дебата за следващо заседание с цел обобщаване на постъпилите нови  идеи за промени в наредбата.

В изпълнение на Закона за общинската собственост (ЗОС), условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се определят с наредба на Общинския съвет. От април 2005 г. до момента на територията на Община Плевен е действала Наредба за реда за управление, полазване и разпореждане с общински жилищни имоти, по която през годините са правени множество промени. С цел по-голяма яснота бе предложена отмяна на действащата Наредба №18 и приемане на нова. Една от предложените промени в новата наредба е въвеждане на точкова система за кандидатстващите за жилища от общинския жилищен фонд. В чл.5, ал.2 на проекта е записано, че подреждането на лицата, семействата и домакинствата в една и съща група ще се извършва на база обща оценка по четири показателя – заетост, образование, здравословно състояние и семейно положение. Идеята на вносителите е критериите да се прилагат за всеки от пълнолетните кандидати, като максималните точки са 100. Точкуването стана повод днес и за изказвания на различни мнения в местния парламент.