Новини

Общинският съвет прие промени в наредбата за общинските горски територии

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост, прие на днешното си заседания Общински съвет – Плевен. Решението подкрепиха 30 от съветниците, 3 „въздържал се“ и нито един „против“.

Причина за промените в документа на местно ниво са направени през последните години изменения на нормативната уредба на централно ниво във връзка с управлението на общинския горски фонд – Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Друга причина е създаденото с решение от 22.12.16 г. на Общински съвет – Плевен Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”. С последващо свое решение от 26.01.2017 г. местният парламент е одобрил и структура и общата численост на Община Плевен, от което е видно, че сектор „Земеделие и гори” не съществува, а на същия са вменени задължения в много от текстовете на общинската Наредба №26.

С промените в Наредба №26, приети днес от Общинския съвет, се постига синхронизиране на текстовете й с актовете от по-висока степен. Подобрява се контрола за стопанисване на горските територии – общинската собственост. Прецизират се и текстовете на Наредбата в частта, касаеща дейността на създаденото общинско предприятие.

Промените в Наредба №26 влиза в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет -Плевен.