Новини

Приеха нов текст на общинската наредба за бюджета

Решение за отмяна на действащата общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен гласува на днешното си заседание Общински съвет – Плевен. Със същото решение съветниците гласуваха и нов текст на Наредба № 10. Предложението бе прието единодушно с 36 гласа „за“.

Действащата до момента общинска Наредба №10 е приета с решение на местния парламент през ноември 2013 г. в изпълнение на изискванията в Закона за публичните финанси /ЗПФ/. За периода след тази дата в по-висшия нормативен акт са извършени промени, с които към общините са въведени изцяло нови нормативни изисквания. Променени са основните раздели, уреждащи бюджетния процес, въведени са и задължителни процедури, които общините следва да спазват при финансови затруднения.

Променени има и в показателите за: максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината и размера на задълженията за разходи към края на годината; максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината и техния размер в края на годината.

Относно изпълнението на общинския бюджет са направени промени, свързани с: въвеждане на ограничения за поемане на ангажименти за разходи при непривеждане на показателите в съответствие с предвидените размери в закона; не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват; постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна; и др.

Друга важна промяна касае срока за изготвяне и представяне на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет и срока за приемането му от Общинския съвет. Съгласно новия текст кметът на Общината изготвя годишния отчет за изпълнение на бюджета и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане в Общинския съвет. Председателят на Общинския съвет е този, който организира публичното обсъждане на отчета от местната общност, като оповестява датата за това най – малко 7 дни предварително. След публичното обсъждане Общинският съвет приема отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Очакваните резултати с приемане на новата Наредба №10 са бюджетният процес в Община Плевен да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси. Решението на Общинския съвет влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на местния парламент.