Новини

Удължават до 9 август срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен

С решение на Временната комисията към Общински съвет – Плевен, за подбор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, се удължава срока за приемане на документи на кандидати за съдебни заседатели до 9 август 2019 г.  (включително). От временната комисия припомнят условията и документите, необходими за кандидатстване:

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд – Плевен;

– имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Плевен;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Плевен;

– да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок до 09.08.2019 г. следните документи:

– заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – по образец/

– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2 – по образец/;

– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  /Приложение №3 – по образец/;

– писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4 – по образец/;

– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5 – по образец/.

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– мотивационно писмо;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Плевен, стая 35, етаж 2. Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).

Процедурата за подбор на 70 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен, стартира на основание решение на Общински съвет – Плевен, от 27.06.2019 г. и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт.