Новини

Връщат стария механизъм за месечна такса за посещение на детска ясли и градина в общината

Общинският съвет на Плевен прие промени в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Съветниците гласуваха за връщане на стария механизъм за обща месечна такса за посещение на детските ясли и градини в общината, коригираха цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Хр. Смирненски. По предложение от залата бяха приети промени и в текстовете на наредбата, касаещи ползването на обновеното футболно игрище в СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен.

Причината, наложила първите две изменения, е решение на Административния съд след протест по съответните текстове в наредбата от Окръжната прокуратура. Съгласно протестираните разпоредби от Наредба №17, за посещение на детски ясли и градини се събира постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца, в размер на 25 лв., и такса за присъствен ден от 1 лв. В решението си съдът е отбелязал, че по този начин таксата от 25 лева се заплаща независимо дали детето е посещавало или не детското заведение и така на практика се въвежда абонаментна такса при неползване на услугата, макар и тя да е уредена като един от компонентите на общата месечна такса. Такава такса не е регламентирана в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. По своята правна същност тази такса не е за ползване на детско заведение, а за възможността същото да се ползва. В противоречие със Закона е и въведената допълнителна дневна такса от 1 лв. С оглед на изложеното съдът е посочил, че за ползването на детски ясли и градини Общинският съвет на Плевен следва да определи обща месечна, като в същата не може да има част, плащана независимо от реалното ползване на детските ясли и градини. Решението, прието днес от местния парламент, е за месечна еднокомпонентна такса в размер на 45 лв. за посещение на детски ясли и градини, като при отсъствие на децата таксата ще се намалява пропорционално. Запазва се условието родителите да са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ.

Втората промяна в Наредба №17 са в цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Христо Смирненски“. Съгласно Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/ основните библиотечни услуги, което включва ползване на интернет и заемане на аудиовизуални материали за домашно ползване, са безплатни. С решението си от днес Общинският съвет отмени текстовете в наредбата, противоречащи на закона и определи безвъзмездно предоставяне на съответните библиотечни услуги.

Третата промяна е в размера на таксата за неучащи при ползването на обновеното спортно игрище в СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен. Съгласно общинската Наредба №17, ползването на Многофункционалното спортно игрище в учебното заведение от учащи е безплатно. За неучащи съветниците промениха таксата и определиха нов размер от 30 лв. за ползване на игрището до 5 часа, след което за всеки следващ час тя става 25 лв. в рамките на деня.

Промените в Наредба №17 бяха приети с 28 гласа „за“, 1 „против“ и 10 „въздържал се“,