Новини

Утвърдиха нов правилник на ХГ „Илия Бешков“ с филиал към нея ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев”

Нов правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков“, в който е записано, че ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” е филиал към нея, утвърди Общинският съвет на Плевен. Документът бе приет  с 37 гласа „за“, 1 „против“, няма „въздържал се“.

Със свое решение от април тази година Общинският съвет прие ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев” да стане филиал на ХГ „Илия Бешков”. Със същото решение съветниците възложиха на директора на „Илия Бешков” да изготви нов правилник за работата на културния институт, в който тази промяна да бъде отразена. Документът трябваше да бъде представен за утвърждаване пред Министерството на културата, след което – внесен за одобрение и в местния парламент.

В утвърдения нов Правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков“ е записано, че административно-организационното ръководство на галерията се осъществява от кмета на Общината,  методическото – от Министерството на културата, а в научно-изследователската дейност – от Българската академия на науките и съответните ведомствени и научноизследователски институти. Основната дейност на галерията е опазване и представяне на движими културните ценности. В Раздел II – „Устройство и управление на галерията“, е посочено, че структурата на галерията се определя от тематичния й обхват и формираните фондове, и включва специализирани отдели и администрация. Специализираните отдели са съответно: „Живопис“; „Графика“; „Скулптура“; „Приложно изкуство“; „Фонд „Илия Бешков“, „Фонд Ангел Спасов“, „Икони“, „Пленери“ и „Колекции“. В отделен текст на документа се казва, че към галерията функционира филиал Дарение „Колекция Светлин Русев“ с адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 75, създаден с Решение № 1296/ 24.04.2019 г. на ОбС – Плевен, на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за културното наследство.