Новини

Общинският съвет прие нов Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност

Нов Правилник за дейността на общинско предприятие „Център за градска мобилност”, прие Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието с 32 гласа „за“, 1 гласува „против“, 5 „въздържал се“. Точката е първа в дневния ред на днешното заседание на местния парламент.

Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ е създадено с решение от 3 април 2012 г. на местния парламент. Със същото решение е приет и правилник за дейността на Предприятието, който правилник в последствие е променян на два пъти. Приемането на настоящия нов е поради необходимост от актуализиране на нормите, регламентиращи дейностите на Центъра, както и прецизиране на разпоредбите, касаещи основните му функции  – с обособените зони за почасово платено паркиране, Автогара Плевен, спирките за масов градски транспорт, автоматизирани системи за управление на движението – светофарни уредби, информационните табла по спирките, принудителното преместване на неправилно паркирани ППС, услугата „Служебен абонамент“, издаване и преиздаване на карти за платено и безплатно паркиране и др. Промените се налагат и поради направени през 2016 г. промени в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и такива от 2018 г. в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, стана ясно при представяне на предложението.

С новия Правилник за дейността на Центъра за градска мобилност се цели подобряване организацията и дейността на предприятието и цялостно привеждане на Правилника в синхрон с действащото законодателство. Правилникът влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет- страницата на Общински съвет – Плевен.