Новини

Представиха информация за изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие

Уточненият размер на бюджета на Община Плевен към 30 юни 2018 год. е общо 90 097 340 лева, като към същата дата отчетеното изпълнение е в размер на 41 269 855 лева, което представлява 45,81 % спрямо годишния план. Това става ясно от информацията за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година, представена днес на заседанието на Общински съвет – Плевен. Представянето на справката пред местния парламент е в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.

Размерът на сборния бюджет на Общината за 2018 г., приет с Решение №833 от 25.01.2018 г. на Общинския съвет, е 87 704 433 лв., от които 52 804 433 лв. за „делегирани от държавата дейности“ и 34 899 990 лв. „местни приходи“. След корекции, в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30 юни 2018 г. актуализираният бюджет на Общината е 90 097 340 лв.

Относно приходната част в информацията за шестмесечието се посочва, че за данъчните приходи изпълнението е 68,43 %, като при годишен план 15 455 000 лв. отчетеното изпълнение е 10 576 134 лв. Тук постъпленията от Данък върху недвижимите имоти при годишен план 8 100 000 лв. са 6 071 770 лв., което е 74,96 %. От Данък върху превозните средства при план 4 000 000 лв. отчетеното изпълнение е в размер на 2 600 939 лв. /65,02 %/. При неданъчните приходи отчетените постъпления са 64,10 %, като при план 14 292 738 лв. постъпилите средства са 9 161 274 лв. Те са основно от общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2018 г. е 64,75 %. Планираните за годината 10 066 300 лв. постъпления от общински такси са с изпълнение за полугодието в размер на 6 518 050 лв.

В информацията за разходната част е записано, че към 30.06.2018 година от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 41 269 855 лв., като приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения. С най-голям относителен дял от всички разходи по бюджета – 44%, е функция „Образование“. В тази част са отчетени 18 158 134 лв. при планирани за годината 41 449 814 лв.

Отчетените към 30 юни тази година средства от общинския бюджет за инвестиции са съответно 550 206 лв. при уточнен годишен план в размер на 4 493 503 лв. Освен с бюджетни средства, капиталови разходи през първото полугодие на годината са извършени и със средства от Европейския съюз в размер на 4 726 518 лв.

Относно състоянието на общинския дълг към 30.06.2018 г. се посочва, че Община Плевен през 2018 г. обслужва дългосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ“, предназначени за финансиране на извършени разходи от общинския бюджет и разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми.