Новини

Нов раздел в общинската Наредба №3 разписва общите правила за паркиране в общината

След продължителен дебат Общинският съвет на Плевен прие на днешното си заседание промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината. Предложението бе част от дневния ред и на заседанието през м. май, но тогава дебатите бяха отложени. Днес промените в Наредбата бяха приети с 28 гласа „за“, 2 гласуваха „против“, 8 “въздържал се“.

Причините, наложили промените, са съответствие на Наредбата със Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, подобряване на нейната ефективност и отстраняване на неточности в текста. С предложение, регистрирано в деловодството на Общината на 16 февруари тази година, прокурор при Окръжна прокуратура предлага мерки за отстраняване на разминаване на Наредба № 3 с текстове от Закона за движение по пътищата. Аналогични указания съдържа и писмо от 17 януари на Районната прокуратура. Установените от прокурорите несъответствия са в чл. 31в от Наредбата, който според тях противоречи на чл. 99 от Закона за движение по пътищата. Докато в чл.99 от Закона съществуването на пътната маркировка е задължително, то словосъчетанието на чл. 31в в Наредбата навежда на извода, че обозначаването с пътна маркировка е по скоро възможно, а не изискуемо.

В Наредбата бяха изчистени и непрецизни формулировки. Така например използването на термина „негодни за експлоатация автомобили“, за който липсва законова дефиниция, навсякъде в текста бе заменен с термина „излезли от употреба МПС.“

Нов раздел в Наредбата разписва

общите правила за паркиране в общината.

В приетия от ОбС – Плевен текст е записано, че паркирането на пътни превозни средства /ППС/ в община Плевен се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места. Забранява се престой и паркиране на ППС върху тротоари, в обособени общи зелени площи, на улиците с пътни знаци за забрана на престоя и паркирането, на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал. Забранява се паркирането в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени пътни участъци и в участъци с ограничена видимост, на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 м преди тях, на кръстовище и на по-малко от 5 м от тях. Забраната обхваща и платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 м или с пътен знак е забранено изпреварването.

Забранява се паркиране на ППС пред входове на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; на места, определени за хора с трайни увреждания; на места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент“; пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

Забранява се и нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, табели, съоръжения и др., които пречат на преминаването и спирането на ППС и/или пешеходци.

Забранява се поставянето и на допълнителни съоръжения, маркировка и сигнализация върху улични платна, тротоари, междублокови пространства, паркоместа и пешеходни зони с цел запазване на места за престой и паркиране.

С промените влиза в сила и забрана ППС да се предлагат за покупко-продажба по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена общинска заповед.

При нарушение на посочените забрани в Наредбата са разписани и съответните финансови санкции. Така например за паркиране по тротоари на улици, по площади и други площи за обществено ползване /извън случаите по чл. 94 ал. 3 от ЗДвП/, се предвижда глоба от 150 до 500 лв.

В текст на нов чл. 29б се посочва, че заплащането

на таксата за паркиране и удостоверяване на правото

на паркиране в обособени зони, ще става по три начина:

– с фискален касов бон – талон за платено паркиране, издаден от служител, обслужващ зона за почасово платено паркиране; с карта, удостоверяваща правото на паркиране, и чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS). В първите два случая водачът е длъжен при паркирането да постави фискалния бон или картата, удостоверяващи правото на паркиране, на таблото на ППС на видимо място от вътрешната страна, зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол. При ползване на SMS водачът въвежда регистрационния номер на превозното средство на латиница и е длъжен да изпрати краткото текстово съобщение веднага след заемане от ППС на мястото за паркиране, преди да напусне автомобила и след като е получил потвърждение на приетото заплащане.

Промени има и в режима за локално

платено паркиране по местоживеене

Регламентът за това е разписан в нов чл. 34. и важи за улици, площади, булеварди и паркинги – общинска собственост и други части от пътната инфраструктура – общинска собственост, където има въведен режим на почасово платено паркиране. Режимът на локално платено паркиране на ППС се въвежда със заповед на кмета на Общината и е за ползвателите от домакинството на собственици или наематели на обособени жилищни площи, попадащи в зоните за почасово платено паркиране и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот. Правото се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост или на друго правно основание и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

Правоимащите ще могат да паркират ППС в зоната за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот, като правото на локално платено паркиране ще се установява с годишна карта. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането да постави картата на таблото на ППС на видимо място зад предното стъкло, даващо възможност за осъществяване на контрол. За първи автомобил ще се заплаща сума, определена в Наредба №17, за втори лицата ще заплащат двойния размер на сумата за първия автомобил, а за трети и всеки следващ автомобил – троен размер на сумата за първи автомобил. Първи автомобил е този, заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки от съсобствениците може да заяви „първи автомобил“.

Желаещи да ползват локално платено паркиране по местоживеене ще подават заявление по образец до ОП „Център за градска мобилност“. Картите ще се издават в срок до 15 работни дни, а в случай на установени несъответствия в представените документи, заявителят ще има 14-дневен срок за отстраняването им.

Приетите промени в Наредба №3 влизат в сила 7 дни след публикуването им в местния печат и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.