Новини

Общинският съвет обсъжда промени в две от общинските наредби – за обществения ред при ползване на ППС и за околната среда

Предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г. и промени в две от общинските наредби – Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината и Наредба №2 за опазване на околната среда, влизат за обсъждане в местния парламент на насроченото за 28 юни /четвъртък/ заседание. Сесията започва в 9 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”, предложеният дневен ред включва 27 точки, две от тях питания от съветници.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложението за промени в Правилника за работата на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В резултат на дейността на Общинския съвет и натрупания опит в прилагането на Правилника, смятам за необходима неговата актуализация, посочва председателят на Общинския съвет Мартин Митев, който е вносител на предложението. Като мотив за промените е изтъкната и необходимостта от синхронизиране на Правилника с нормативни актове от по-висока степен.

Втора точка е предложение за изменение, допълнение и поправка на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Предложението бе внесено още на заседанието през  май и бе отложено за ново обсъждане за заседанието през юни. Част от предложените промени в Наредбата касаят  общите правила за паркиране в общината и режима на локално платено паркиране по местоживеене в Плевен.

Местният парламент предстои да вземе решение и по Наредба №2 за опазване на околната среда в община Плевен. С промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност на общинските съвети е вменено задължение да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Изменена е и Наредба № 44 за ветеринарно – медицинските изисквания към животновъдните обекти в частта относно броя селскостопански животни, отглеждани за лични нужди в обекти на физически лица. Това налага съответно промени на нормативния текст на местно ниво.

Предложение във връзка с искане за предоставяне сграда на ОУ „Валери Петров” – Плевен внася Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”. Точката е под номер 4 в дневния ред на съветниците.

ОбС – Плевен ще решава и за процедура по създаване на организация за управление на туристически район Дунав. Съгласно действащия Закон за туризма, територията на страната се разделя на туристически райони, с цел формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В Концепцията за туристическо райониране на България е посочено, че район Дунав се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всичките девет, с общо 21% от територията на страната и 16 на сто от населението.

Част от дневния ред на предстоящата сесия са още: предложение за увеличаване числеността на дирекция „Регионален военно-исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”; предложение за отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея” – Плевен на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в сграда на ул. „Димитър Константинов”№17; предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, в детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие; др.

Последните две точки в дневния ред на заседанието са питания от общинските съветници Цветко Цветков и Николай Николов Маринов.

Всички предложенията за предстоящото заседание се намират в електронен вариант на сайта на Общински съвет – Плевен в меню „Заседания на Общински съвет”, а на хартиен носител са на разположение на общинските съветници в деловодството на местния парламент.