Новини

Предсрочно изпълнение на дейности отчете проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

На 29 октомври 2018 г. се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и улици.

Участници в пресконференцията бяха заместник-кметът „Проекти и хуманитарни дейности“ на Община Плевен – Стефан Милев, ръководителят на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ – Евгени Генов, и г-жа Паулина Кирова – секретар на Община Плевен. Присъстваха още членовете на екипа по изпълнението от Община Плевен, представители на фирмите изпълнители, журналисти от местни и национални медии.

Основната тема на пресконференцията беше насочена към представяне на напредъка по изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“. Подчертани бяха резултатите, постигнати от работата по реновирането на инфраструктурата на седем улици в града. Сред ремонтираните обекти са ул. „Цар Симеон“, ул. „Мур“, ул. „Коста Хаджипакев“, ул. „Цар Борис III“, Улица № 3, ул. „Гургулят“, изпълнител на дейностите по които е ДЗЗД „Пътища Груп“. Реновирането на бул. „Георги Кочев“ е изпълнено от фирма „Каро Трейдинг“ ООД. На реконструираните участъци е положена нова асфалтобетонова настилка в два пласта, нова  тротоарна настилка, отводняване и организация на движението, направени са улични оттоци, поставена е хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и обновено улично осветление с LED осветителни тела.

С презентация бяха представени детайли от работата по изпълнението на всеки от обектите,  както и индикаторите, които да момента са постигнати вследствие изпълнението на мащабния проект.  Стефан Милев отбеляза високото ниво на организация на работата на екипа по проекта, благодарение на което изпълнението върви гладко и което ще доведе до с около 8 месеца по-ранното приключване на дейностите по него. Заместник-кметът посочи и усилията, полагани от страна на фирмите изпълнители и контрагентите, отговорни за инвеститорския контрол и строителния надзор, чрез които е постигнато високо качество на извършените  ремонтни дейности.

Ресурс от около 1 млн. лева е освободен по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” след провеждане на обществените поръчки, подчерта Милев и допълни, че се надява Управляващият орган по ОП „Региони в растеж” да върне тези спестени пари на Плевен, с които да се реализират още проекти за подобрение на градската среда.

Като резултат от  изпълнение  на предвидените дейности ще бъде реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761, 73 лева, които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 2 076 714, 26 лева е националното съфинансиране и 11 768 047, 47 лева е европейското съфинансиране.