Новини

Напредъкът по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” бе представен на пресконференция

На 19 юни 2018 г. се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен”, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда”. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов”, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и улици.

Участници в пресконференцията бяха арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие” на Община Плевен, ръководителят на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” – Евгени Генов и инж. Марийка Иванова – координатор строителство по проекта. Присъстваха още членовете на екипа по изпълнението от Община Плевен, представители на фирмите-изпълнители на строителните дейности, медии.

Основната тема на пресконференцията беше насочена към представяне на напредъка по изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”. Подчертани бяха резултатите, постигнати от работата по изграждането на детски площадки в жк „Мара Денчева” и на ул. „Мануш войвода” и ул. „Ведрина”, както и в жк „Дружба” до бл. 319б и на детска и спортна площадка при бул. „Георги Кочев”, ул. „Гренадерска” и ул. „Неофит Рилски”. Беше наблегнато и на реновирането на инфраструктурата на девет улици в града – Улица № 1 в жк „Дружба” пред бл. 323, 324 и 328, Улица № 2 в жк „Дружба” пред бл. 312, 313 – 319а, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Ангел войвода”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Москва”, ул. „Люлин”, ул. „Страхил войвода” и ул. „Индже войвода”. Ръководителят на проекта Евгени Генов представи детайли от работата по изпълнението на всеки от обектите както и индикаторите, които ще бъдат постигнати вследствие изпълнението на проекта.

Като резултат от изпълнение на предвидените дейности ще бъде реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на Плевен. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100 % безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране и 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране.