Новини

Местният парламент прие годишните отчети и баланси за 2017 г. на общинските търговски дружества

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2017 година на търговските дружества с общинско участие, определи размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2017 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2018 г. Всяка една от точките в предложението за решение бяха гласувани поотделно.

Съветниците гласуваха годишни отчети и баланси за 2017 година на ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, „Дентален център І – Плевен” ЕООД, „Медицински център по спортна медицина и рехабилитация І” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и „Тибор” ЕАД.

С точка втора от днешното решение се освобождават от отговорност за 2016 г. управителните органи на общинските търговски дружества както следва: управителя на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова, на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Красимир Трифонов, на „Дентален център“ – д-р Венелин Радев, на „МЦРСМ – Плевен“ – д-р Данаил Стойчев, на „Тролейбусен транспорт – Плевен“ – Ангел Несторов и на управителя на „Паркстрой“ – Дамянка Владимирова. От отговорност за 2016 г. се освобождават и управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков, и Валентина Вълчанова за периода от 9 януари 2015 г. до 11 април 2016 г., както и членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД Лидия Железарова и Борислав Борисов.

С точка трета от решението от отговорност за 2017 г. се освобождават управителните органи на общинските търговски дружества както следва: управителят на „ДКЦ II – Плевен“ – д-р Марияна Лазарова; на „ДКЦ III – Плевен“ – д-р Красимир Трифонов за периода от 1 януари 2017 г. до 3 ноември 2017 г. и д-р Янина Стефанова за периода от 15 ноември 2017 г. до 31 декември 2017 г.; управителят на ,Дентален център“ – д-р Венелин Радев; на „МЦРСМ – Плевен“ – д-р Данаил Стойчев; на „Тролейбусен транспорт – Плевен“ – Ангел Несторов; на „Паркстрой“ Дамянка Владимирова; управителите на „Инжстрой“ – Йордан Богословов и Пламен Петков и членовете на Съвета на директорите на „Тибор“ – Лидия Железарова и Борислав Борисов за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. и Иво Дочев за периода от 16 ноември 2017 г. до 31 декември 2017 г.

С днешното си решение Общинският съвет прие и да освободи от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2017 г. четири от търговските дружества, приключили 2017 г. на печалба. Това са  ДКЦ II – Плевен“, „ДКЦ III – Плевен“, „Инжстрой“ и фирма „Паркстрой“. Управителите на четирите фирми се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Освен това те трябва да представят всяко тримесечие отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.

Управителните органи на „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“ трябва да проведат конкурс и за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2018 год. на дружествата, като протоколите от конкурса трябва да бъдат внесени в Общинския съвет в срок до 30 юни тази година.