Новини

Приеха годишната Програма за закрила на детето в общината

Общинският съвет на Плевен прие Програмата за закрила на детето на Община Плевен за 2018 година. Нормативният документ подкрепиха 31 от съветниците, против и въздържали се – нямаше.

Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Дирекция „Социално подпомагане“, след изготвяне от Комисия, внася ежегодно Програмата за закрила на детето в Общинския съвет за одобрение. Преди това Комисията е съгласувала и дискутирала документа с всички заинтересовани страни и институции.

Сред посочените оперативни цели на Програмата за тази година са: подобряване политиките за ранно детско развитие и гарантиране на достъп до каче­ствено и приобщава­що образование за всички деца с фокус децата с увреждания и включването им в социалния живот; разпространението на добри практики и насоки за участие на децата в сферите на образованието, правосъдието, социалната закрила, културния живот и спорта; утвърждаване на детското участие в обществения живот на територията на община Плевен; насърчаване на участието на децата в доброволчески инициативи; мерки за откри­ване и подкрепа на талантливи деца. Във връзка с последното се предвижда предоставяне на стипендии и еднократ­но финансово подпомагане на деца с изяве­ни дарби по Програма­та на мерките за закри­ла на децата с изявени дарби от общинските и държавните училища, както и насърчаване уча­стието на децата и уче­ниците в извънклас­ни и извънучилищ­ни дейности в областта на науката, изкуството, техноло­гиите и спорта в училищата.

Важен раздел от Програмата за закрила на детето на Община Плевен за 2018 г. е защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. В тази връзка се предвиждат дейности за развитие на медийна и дигитална грамотност за деца, учители и родители. Планирани са кампании за попу­ляризиране на интернет Горещата линия за борба със сексуална експлоата­ция на деца онлайн към Националния център за безопасен интернет и разпростра­няване на мобилното приложение за бързо подаване на сигнал и връзка с консултант; обучение на учители и други професионалисти за работа с деца за придобиване на умения за предпазване в Интернет; засилване на информи­раността на обществото за рисковете онлайн за деца; разширяване на мре­жата от обучени ученици за оказване на помощ на техни връстници при инциденти онлайн.

Приетата от Общинския съвет – Плевен годишна Програма за закрила на детето е отворена и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране.