Новини

Отложиха предложението за промяна на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства

Общинският съвет на Плевен отложи днес предложението за изменение, допълнение и поправка на общинската Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на общината. Решението за отлагане бе прието след като в залата бяха направени редица предложения за промени по внесения проект за изменение на нормативния акт.

Причините, налагащи промените в Наредба №3, са три – съответствие на Наредбата с разпоредбите на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, подобряване ефективността на административно-наказателните разпоредби и отстраняване на неточности в текста.

С предложение, регистрирано в деловодството на Общината на 16 февруари тази година, прокурор при Окръжна прокуратура предлага мерки за отстраняване на разминаване на Наредба № 3 с текстове от Закона за движение по пътищата. Аналогични указания съдържа и писмо от 17 януари на Районната прокуратура. Установените от прокурорите несъответствия са в съдържанието на чл.31в от Наредбата, който според тях противоречи на чл. 99 от Закона за движение по пътищата. Докато в чл.99 от Закона съществуването на пътната маркировка е задължително, то словосъчетанието на чл.31в Наредбата навежда на извода, че обозначаването с пътна маркировка е по скоро възможно, а не изискуемо.

Предлага се изчистване и на непрецизни формулировки в Наредбата. Така например използването на термина „негодни за експлоатация автомобили“, за който липсва законова дефиниция, навсякъде в текста се предлага да бъде заменен с термина „с излезли от употреба МПС.“

Нов раздел в Наредбата ще разписва и общи правила за паркиране в общината, с конкретни забрани за това. Един от текстовете предвижда забрана за престой и паркиране на ППС върху тротоарите, в обособени зелени площи за общо ползване, по улиците с пътни знаци за забрана на престоя и паркирането, на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал.

Част от предложението за промяна на Наредба №3 е и нов чл.29б, в който е записано, че заплащането на таксата за паркиране и удостоверяване на правото на паркиране в обособените зони, ще става по три начина – с фискален касов бон – талон за платено паркиране, издаден от служител, обслужващ зона за почасово платено паркиране; с карта, удостоверяваща правото на паркиране, и  чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS).

Друга важна промяна, предложена в проекта, е разписване на правила за режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползватели са от домакинството. Правото на локално платено паркиране ще се установява с годишна карта, като размерът на сумата, която ще заплащат правоимащите лица, ще се определя в Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общинския съвет.

След дебат по внесения проект за промени в Наредба №3 Общинският съвет гласува предложението да бъде отложено за  заседанието през месец юни.