Новини

Общинският съвет прие нова наредба за ползването на общински жилища

Въвежда се точкова система за кандидатстващите за общинския жилищен фонд на база обща оценка по четири показателя – заетост, образование, семейно положение и здравословно състояние. С 31 гласа „за“, 5 “против“ и 3 “въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие новата Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Проектът вече беше внасян два пъти на заседания на местния парламент, като за днешната сесия той бе актуализиран с всички допълнения и забележки от предходните обсъждания. И днес по него бяха правени промени в залата.

В началото на новата Наредба №18 са посочени условията, на които трябва да отговарят лицата, кандидатстващи за общинско жилище. Едно от тези условия е да не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.

С новата наредба в Община Плевен се въвежда точкова система за кандидатстващите за жилища от общинския жилищен фонд. В чл.5, ал.2 е записано, че подреждането на лицата, семействата и домакинствата в една и съща група ще се извършва на база обща оценка по четири показателя – заетост, образование, семейно положение и здравословно състояние. Критериите ще се прилагат за всеки от пълнолетните кандидати, като максималните точки са 100.

По критерий „Заетост“ безработен по-малко от 12 месеца, регистриран в Бюрото по труда в Плевен, ще получава 30 точки, работещ – 27 точки, пенсионерите – 16, а продължително безработните – 4 точки.

По критерий „Образование“ картотекираните за жилище с висше образование ще получават най-много точки – 30, тези със средно – 24 точки, с основно – 18 точки, с начално – 12, а без образование – 6 точки.

По критерий „Здравословно състояние“ е записано, че лица с трайни увреждания с над 90 % намалена работоспособност ще получават 20 точки, със 71 и над 71 %  намалена работоспособност – 14 точки, а с под 71 % намалена работоспособност – 8 точки. Ако в семейството има повече от един човек с увреждания, ще се дават 6 точки.

По критерий „Семейно положение“ най-много точки – 20 ще получават вдовец или вдовица с едно или повече деца. За семейство с едно или повече деца точките са 17 /като тук се изключва фактическото съжителство/, за самотен родител – 14 точки, домакинство с едно или повече деца – 11 точки, семейство без деца – 8 точки. Самостоятелно живеещи лица в трудоспособна възраст ще получават 5 точки.

Всяко едно от обстоятелствата по посочените четири критерия ще се проверява от комисията, която разпределя общинските жилища. При равен брой точки се предвижда предимство на по-продължителната по време картотека. Промените са с оглед по-справедливото задоволяване на жилищните нужди на гражданите и необходимостта от задържане на млади хора в общината, мотивират се вносителите на проекта общинските съветници Петя Василева и Йордан Грижов.

Друга важна промяна в нормативния документ е в условията за продължителност на ползване на даденото под наем общинско жилище, както и условията за неговото закупуване. В тази част са изброени и 18 точки, които регламентират прекратяване на наемните правоотношения. Една от тях е, че ще се прекратяват наемните правоотношения с наематели, които имат влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, както и с такива, които ползват жилището не по предназначение и системно нарушават добрите нрави и обществения ред. Наемното правоотношение ще се прекратява със заповед на кмета на Общината, в която ще се посочва основанието и срока за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец. Заповедта ще може да се оспорва пред Административен съд, като жалбата не спира изпълнението й, освен ако съдът не разпореди друго.

Новата Наредба №18 влиза в сила от 1 май 2019 година.