Новини

Избраха нов управител на общинския Дентален център

С 33 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен освободи от длъжност управителя на „Дентален център І – Плевен” ЕООД д-р Венелин Радев. Причината е постъпило в Община Плевен заявление от д-р Радев за освобождаването му от поста.

dig

При обсъждане на предложението днес в залата отново стана дума за дейността и бъдещето на Денталния център и възможностите то да стане печелившо, изслушан бе и д-р Радев.

До провеждането на конкурс за избор на нов управител на „Дентален център І – Плевен” временно тази длъжност ще се изпълнява от Енчо Христов – главен счетоводител на дружеството, решиха днес съветниците.

 

Отчет за изпълнение на Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 година и решение за общински План за развитие на социалните услуги през 2020-а прие на днешното си заседание местният парламент. Съветниците разгледаха двата документа последователно, като първо бе представен отчетът. В справката за 2018-а година се посочва, че от услугите на Домашния социален патронаж през периода са се възползвали жители на няколко населени места в общината – това са Плевен, Славяново и селата Бохот, Коиловци и Пелишат. За територията на гр. Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 388 души, в гр. Славяново – 36, в Бохот – 27, в Коиловци – 41  и в Пелишат – 20 възрастни и стари хора.

През годината на територията на община Плевен успешно са работили и дневните центрове, оказващи подкрепа на: деца, младежи, възрастни; с увреждания; лишени от родителска грижа; деца в риск от изоставяне; деца настанени в институции, при които има възможност за реинтеграция. Пакетът от социални услуги включва още: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип, Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, и др. Отчетът съдържа справка и за социалната услуга „Личен асистент“, от която през 2018-а в Плевен са се възползвали средно на месец 143 потребители.

В приетия нов План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г. действащите социални услуги се запазват. Предвижда се разкриване и на нови – на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет от 20 места, и Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с капацитет 334 места.  Патронажната грижа ще бъде предназначена за възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужвай и хора с увреждания и техните семейства. Необходимите ресурси за обезпечаване на социалните услуги и дейности през 2020 г. в община Плевен са изчислени към момента общо на стойност 3 779 100 лв.

Общинският съвет на Плевен прие годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2018 година. За документа  34 съветници гласуваха „за“, 3 „въздържал се“, против нямаше. В  края на заседанието кметът на Община Плевен Георг Спартански отговори на питания на общинските съветници Емил Райков и Николай Н.Маринов.