Новини

Увеличиха щата на ОП „Управление на общински земи и гори”

Увеличаване числеността на персонала на ОП „Управление на общински земи и гори” гласуваха общинските съветници след внесено предложение въз основа на докладна записка от директора Иван Мариновски за още 1,5 щатни бройки. Корекцията на щатното разписание е мотивирана с увеличаване обема на работа в общинските горски територии, свързана с опазване, маркиране и експедиране на дървесина от общинския горски фонд, за което следва да се назначи още един служител на длъжност „Горски инспектор”. Поради необходимост от ежедневно почистване на сградата, намираща се на ул. „Стоян Заимов” 3, предоставена на предприятието, е наложително откриването на 0,5 щатна бройка за „Хигиенист”. Средствата за издръжка на ОП за новооткритите длъжности се предвиждат в общинския бюджет за 2018 г. Подборът на новите служители ще бъде извършен от директора на ОП „Управление на общински земи и гори”.