Новини

Общинският съвет на Плевен заседава днес

По дневен ред от 37 точки заседава днес Общинакият съвет. Към предварително обявените 30 точки, последната от които питане на общински съветник, председателят Мартин Митев добави 2, касаещи отчитане на командировъчни разходи и отмяна на решение от 2016 година а кметът – още 2. 2 точки предложиха и общински съветници. След председателски съвет преди началото на сесията бе решено да се даде думата на гражданин по актуален въпрос. Точката ще е последна в дневния ред на сесията.

Сред по-важните въпроси за разглеждане днес са Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016 – 2020 г., Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г., Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на Община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”, предложение за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг и удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. В дневния ред на предстоящата сесия влизат още предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” – Плевен върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост на ул. „Пиер Кюри” №9, одобряване на 3 броя схеми за разполагане на детски електромобилчета в Централната градска част на Плевен, прекратяване на съсобственост и други.