Новини

Общинският съвет на Плевен заседава по-рано през септември

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен през септември ще се проведе не в обичайния последен четвъртък на месеца, а в понеделник – 25 септември. Редовното заседание на Общински съвет – Плевен през септември е изтеглено поради връщане за ново обсъждане на две от решенията, приети на заседанието през август тази година.

Съгласно сроковете, визирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, при това положение Общински съвет – Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт. Срокът, в който двете решения трябва да бъдат разгледани отново, изтича на 25 септември. В тази връзка mредседателският съвет реши редовното заседание да бъде изтеглено по-рано и на него да бъдат разгледани и двете върнати решения.

Със Заповед №РД29-7/12.09.2017 г. областният управител Мирослав Петров е върнал за ново обсъждане Решение №673/31.08.2017 г. на Общински съвет – Плевен. Цитираното решение касае приемането на нова Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. Решението е върнато с мотив, че същото е  незаконосъобразно.

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА кметът на община Плевен е върнал за ново обсъждане Решение №672/31.08.2017 г. на Общински съвет – Плевен. Цитираното решение е за приемане на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен. Решението е върнато с мотиви, че е незаконосъобразно и нецелесъобразно.

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен на 25 септември  е от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред е от 13 точки.