Новини

Общинският съвет заседава в петък по 30 точки

По предварителен дневен ред от 29 предложения и едно питане от общински съветник ще заседава в петък, 27 април, Общинският съвет на Плевен. Заседанието започва в 9 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Първа точка в дневния ред на съветниците е предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С решение от 26.02.2018 г. на Административен съд – Плевен е отменена разпоредбата на чл.46, ал.2 от Наредба №7 с мотив материална незаконосъобразност и процесуални нарушения при приемане на посочената разпоредба. В тази връзка се налага прецизиране на текстовете в Наредбата, в която се съдържа отменения текст.

На предстоящото заседание за обсъждане влиза и изпълнението през 2017 г. на мерките от Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016 – 2020 г. Ще бъде представен за приемане и актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен /2014 – 2020 г./.

Общински съвет – Плевен ще обсъжда  и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища на база на направени писмени предложения от страна на читалищата в общината.

В петък пред местния парламент ще бъде представен Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на Община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Съветниците ще решават и за увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”. Осма точка е предложение за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг.

Точки 9 и 10 са предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г., и на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – ректор на Медицински университет – Плевен. За приемане на предложенията са нужни гласовете на две трети от общия брой на общинските съветници.

В предварителния дневен ред на предстоящата сесия влизат още: предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” – Плевен върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост на ул. „Пиер Кюри” №9; за одобряване на 3 схеми за разполагане на детски електромобилчета в Централната градска част на Плевен; за прекратяване на съсобственост; др.

Всички предложения и предварителният дневен ред за заседанието на 27 април са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен.