Новини

Основният ремонт на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, стартира с встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“

Днес се проведоха събития – встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията оповести целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, които са насочени към създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура на ДФСГ „Интелект“- Плевен. Насочените интервенции за рехабилитацията и обновяването й са фактор за устойчиво развитие на града и региона. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Първата копка бе направена в присъствието на Милен Яков, заместник-кмет „Финанси и икономика” на Община Плевен; арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие”, Павлина Станчовска, ръководител на проекта; Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“, инж. Стефан Генков – представител на „Артстрой“ ООД, осъществяващ строителните дейности на обекта, както и останалите членове от екипа по проекта, гости.

Очаква се интервенцията върху ДФСГ „Интелект“ да допринесе в цялост за: предоставяне на модерни образователни услуги; осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие; осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, формиращи образователния обект; осигуряване на достъпна архитектурна среда; подкрепа на социална интеграция; намаляване дела на отпадналите от училище и подпомагане реализацията им на пазара на труда.

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв. , представляващи 100%  БФП.

Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.(13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.).