Новини

Стартира кампанията за 2019 г. в Офис Плевен на НАП

На пресконференция днес в сградата на Териториалната дирекция на Националната дирекция по приходите Велико Търново – Офис Плевен Цветомила Потурлиева – директор на институцията разясни новите моменти в данъчната кампания на агенцията, която стартира на 10 януари 2019 г. Тя  припомни  промените от миналата година, които се прилагат от тази година, както и направи паралел на промените в сила от 01.01.2019 г ., част от които ще се прилагат още от тази година, а друга- през 2020 г. и следващите години и най-важните промени в данъчното и осигурителното законодателство, които касаят подаването на данъчни и осигурителни декларации. Удобство и бързина при подаването на данъчни и осигурителни декларации по електронен път / с КЕП или ПИК/ осигурява порталът за електронни услуги на НАП. Обръщаме внимание, че физическите лица и тази година ще могат да проверяват, дали за тях има подадени данни от фирми и самоосигуряващи се лица за изплатени доходи, различни от работна заплата в справките по чл.73 от ЗДДФЛ. Услугата е достъпна с ПИК или КЕП. За притежателите на банкови карти-  плащане на задълженията без такси чрез портала за електронни услуги на НАП  или чрез инсталираните ПОС терминали в офиса. Извършени са някои промени във формулярите на данъчните и осигурителните декларации, във връзка с промените в законодателството, но няма съществени изменения. В годишната данъчна декларация за облагане на доходите /по чл.50 от ЗДДФЛ/ са променени само Приложения № 2, № 3 и № 10. Както и до сега  в офис на НАП Плевен , до края на данъчната кампания на 30 април ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват е-услугите:

ГОД за фирмите – подават се само по електронен път / с КЕП или ПИК – само за ЕТ/ в ИС „Бизнес статистика“ на НСИ преди подаването на годишната данъчна декларация, с изключение на едноличните търговци с нетни приходи от продажби до 200 000 лв., които не съставят баланс, чийто отчет може да бъде подаден и на хартиен носител.. Отчета се счита подаден при преминаването му в статус „Успешно обработен“. ГОД се подава в сроковете за подаване на годишните данъчни декларации – 01.04.2019 г. за юридическите лица и 30.04.2019 за едноличните търговци. До момента  в офис Плевен  подадените декларации по чл.92 от ЗКПО са 452, а по чл.50 от ЗДДФЛ – 1119, от които 669 по електронен път / с КЕП или ПИК/. Цветомила Потурлиева изясни и промените, касаещи подаването на данъчните декларации и справки по Закона за облагане доходите на физическите лица / ЗДДФЛ/. От тази година 10 януари   е началната дата за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ. Запазват се начините за тяхното подаване- по електронен път  с ПИК или КЕП, по пощата с обратна разписка, в пощенските станции и на гише в офисите на НАП. Крайният срок за подаването на годишните декларации за облагане на доходите остава същия – 30 априлСрокът за ползване на отстъпката от данъка за довнасяне за тази година остава 31.01.2019, а от догодина се удължава до 31.03. Припомняме условията за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., а именно: годишната данъчна декларация да е подадена по електронен път до  31.01.2019 г., лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне да е внесен до 31.01.2019 г. Остава едно от задължителните условия за ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ да е липсата на публични задължения към датата на подаване на годишната декларация, като законовият текст е прецизиран, че се отнася включително и при подаване на коригиращи декларации по реда на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ и чл.103 и чл.104 от ДОПК. От тази година закръглянето на данъка към всеки пълен лев ще се извършва след приспадането на всички предвидени в закона намаления, включително и отстъпката 5 на сто, когато лицето ползва такава отстъпка. Няма промени за 2019 г. в размерите на осигурителните вноски и разпределението им между осигурител и осигурено лице. Срокът за промяна на вида на осигуряването за самоосигуряващите се лица остава непроменен – 31 януари.

 

  • Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е увеличен на 560 лв.
  • Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани е увеличена на 400 лв.
  • Увеличен е максималният размер на месечния осигурителен доход на 3000 лв.
  • В кръга на задължително осигурените като самоосигуряващи се лица са включени и лицата, които осъществяват търговска дейност по смисъла на чл.1 от ТЗ, облагат се по реда за облагане на едноличните търговци и декларират доходите си в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, независимо от факта, че нямат регистрация като еднолични търговци.
  • Запазва се размерът на вноската за здравно осигуряване – 8 на сто. Във връзка с промяната на минималният месечен осигурителен доход за ДОО на самоосигуряващите се лица, минималният осигурителен доход за лицата неосигурени на друго основание по чл.40, ал.5 от ЗЗО / безработните/ е определен на 280 лв., от което вноската им за здравно осигуряване се увеличава от 20„40 лв. за миналата година на 40 лв. за тази година.
  • 560 лв. е осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и ал.3 от КТ и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
  • няма промяна по отношение формирането на годишния осигурителен доход в Таблица 1 и Таблица 2 .

За повече подробности за измененията в данъчното и осигурителното законодателство  за 2019 г. можете да се запознаете на канала на НАП в  You Tube / NRA Chanel/ – от семинара на НАП на 14.12.2018 г . – каза в заключение Цветомила Потурлиева – директор на Териториалната дирекция на Националната дирекция по приходите Велико Търново – Офис Плевен