Новини

Общински съвет – Плевен започва годината със заседание от 25 предложения

С проект за дневен ред от 25 предложения започва годината Общински съвет – Плевен. Местният парламент ще заседава на 31 януари /четвъртък/ от 9 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред на съветниците е предложение за изменение Годишния план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен през 2019-та. Планът е приет с решение през ноември миналата година. За времето до края на 2018-та е извършена сеч в общинските горски територии, но има остатъци, които следва да се ползват с предимство тази година. В тази връзка предложението е по плана за тази година да бъдат приети допълнения.

На януарското заседание ще бъдат обсъдени промени и в маршрутните разписания на автобусни линии от Общинската транспортна схема. Промените касаят линиите Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица и Плевен – Бохот. Предложението е по трите маршрута да отпадат неефективни часове и спирки, представени са становища и от кметовете на трите населени места.

Предложение за изменение на Плана за действие на общинските концесии в Община Плевен 2018 – 2021 г., приет от съветниците през август миналата година, е под номер 3 на предстоящата сесия.

Веднага след това е обсъждане на изменение на общинската Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен. Повод за това са приети в края на миналата година от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на недвижими имоти, отпадане на някои преференции при облагане с данък недвижими имоти, а данъкът върху превозните средства ще се определя по формула, свързана с имуществен и екологичен компонент. Предложението от общинска администрация относно данъка върху превозните средства е за намаление на разценките за киловат за автомобилите до 55 и до 74 киловата /включително/, като те да станат съответно 50 и 65 ст. вместо сегашните 55 и 70 ст. В предложението е разяснено, че автомобилите с мощност на двигателя до 37 кВ отпадат като самостоятелна група. Предвид въвеждането на екологичния компонент, който ще повлияе за повишаване данъка върху превозните средства, предложеното намаление за посочените по-горе две групи автомобили в известен смисъл ще балансира в окончателния размер на данъка. Същевременно този екологичен компонент ще намали крайния размер на данъка за автомобилите, отговарящи на по – високи еко критерии. „Хипотетично, ако ОбС – Плевен гласува да се приемат минималните ставки, посочени в ЗМДТ, това би довело до намаляване на прихода от данък превозни средства с около 700 000 лв., която загуба не би могла да се компенсира с други данъчни приходи“, посочва кметът Георг Спартански, който е вносител на предложението.

Други важни предложения в предварителния дневен ред:

Под номер 7 в дневния ред е предложение за нова базисна цена на 1 кв.м. жилищна площ за ползване на общинско жилище. Посочва се, че в продължение на 18 години базисната наемна цена за 1 кв. м за общинско жилище в Плевен е била коригирана само веднъж – от 0,52 лв./кв.м. на 0,62 лв./кв.м. В същото време за този период е налице многократно увеличение на минималната работна заплата, както и на наемните цени на жилищни имоти на свободния пазар в общината.

От Общински съвет – Плевен се очаква да вземе решение и по предложение за оптимизация на щата на общинското предприятие „Общински медиен център“. Предложеното от вносителя решение утвърдените 12 щатни бройки да бъдат намалени на 5.

Предложението относно приемане Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година е 9 точка в предварителния дневен ред. Съгласно проекта общият размер на бюджета е почти 103 милиона лева. Със Закона за държавния бюджет на Република България за Община Плевен тази година са предвидени средства в размер на 60 787 411 лв. Проектът за местни приходи /без предвидените за местни дейности средства в проекта на Закона за държавния бюджет/, е в размер на  35 651 093 лв. Предложената инвестиционна програма в бюджета за 2019 г. е в размер 8 377 048 лв.

На януарската сесия  ще бъде обсъдено искане и до Министерство на отбраната, което да предостави безвъзмездно 16 т стари гилзи, от които да се извлече материал за паметник на Девета пехотна плевенска дивизия. Предложението е внесено след писмо от сдружението, което инициира построяването на монумента. При одобрение от страна на местния парламент ще бъде изпратено искане до Министерството за предоставяне на гилзите.

Общински съвет – Плевен предстои да се произнесе и по предложение за обособяване на втора районна противопожарна служба /РСПБЗН/ в западната част на града. Мотивите за това, посочени в писмо от директора на РСПБЗН – Плевен, са изграждането на нови обекти и наличието на такива с повишен риск в тази част на областния център. Обособяването на втора пожарна ще позволи на екипите на РСПБЗН и по-бързо придвижване до гр. Долни Дъбник, международния път Е83 (София – Русе) и разположените в тази част населени места от общината. Допълва се също, че статистическите данни за броя произшествия в териториалния обхват на РСПБЗН – Плевен показват голямата натовареност в сравнение с повече от 200 противопожарни служби в страната. При положително становище на Общинския съвет по предложението се предвижда новата РСПБЗН да се обособи в складова база „Стара гара“ в имот на МВР.