Новини

Община Плевен приключва успешно проект за разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

Община Плевен приключва на 31.01.2018 г. реализирането на проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Проектът стартира на 01.02.2016 г., бюджетът му е 874 555,48 лв. Реализацията продължи 25 месеца, от които 18 месеца предоставяне на почасови социални услуги. В подготвителния период беше създаден Център за предоставяне на почасови социални услуги на първи етаж на жилищна сграда на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” (бивша ул. „Хемус”) № 4. Обектът е с изградена архитектурна достъпност.

Проектът предложи прилагане на комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови социални услуги на територията на град Плевен с назначения персонал на центъра – управител, социален работник, психолог и медицинска сестра, които осъществяват мотивационна, психологическа и здравна подкрепа за потребителите на услуги, както и на техните доставчици, според индивидуалната им потребност. С изпълнението на проекта Община Плевен успешно подобри качеството на живот на  316 потребители в неравностойно социално положение – с физически и ментални увреждания, самотно живеещи възрастни хора, деца с трайни увреждания и техните семейства.

Центърът предостави 18-месечна услуга, разделена на две фази по 9 месеца. От стартирането на проекта са назначени 245 доставчици на социални услуги, ангажирани конкретно с ежедневната помощ на нуждаещите се потребители. Предлаганите услуги бяха свързани преди всичко с оказване на помощ за лична хигиена, при комунални дейности, общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, административни и други услуги, а подкрепата, която предоставяха домашните помощници, беше насочена приоритетно към поддържане хигиената на дома, помощ при осъществяване на личната хигиена, както и доставка и приготвяне на храна в жилището на потребителя. В рамките на интегрираните социални услуги в домашна среда ползвателите получаваха медицинско наблюдение и психологическа грижа, осъществявани по предварителни графици от специалистите в Центъра.

След приключването на проекта Община Плевен ще продължи предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” до края на 2018 година със средства, осигурени с Постановление № 332 на Министерски съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018 г. Средствата ще бъдат предоставени чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение между Агенцията и Община Плевен. Услугата ще е насочена към лицата, на които е извършена оценка по операция „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., и ще стартира от 01.02.2018 г.