Новини

ОбС отложи обсъждането на промените в Наредбата за общинските пътища и Наредбата за местните такси и цени на услугите

Общински съвет – Плевен отложи обсъждането на промените в Наредбата за управление на общинските пътища и в Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Точката бе първа в дневния ред на първото за тази година редовното заседание на съветниците. Предложението за отлагане на дебатите по нея направи председателят на местния парламент Мартин Митев, след като в залата бе изразено несъгласие с някои от предложените промени.

„Правя процедурно предложение точката да бъде отложена за сесията ни през февруари, за да може текстовете, по които бе изразено несъгласие днес, да бъдат допълнително обсъдени“, заяви Мартин Митев. Изказванията по предложението на днешното заседание бяха основно във връзка с точка 5.1 на Приложение 3 в Наредба №17, където се посочва, че за прекъсване или спиране на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжение ще се заплаща такса в размер на 150 лв. на час. Искане за промяна в цитирания текст направи общинският съветник инж. Йордан Василев.

След гласуване, с 37 гласа „за“, местният парламент реши дебатите по предложените промени в Наредбата за общинските пътища  и Наредба №17 да бъдат отложени за редовното заседание през февруари.

С Решение от април 2014 г. Общинският съвет е приел Наредба за управлението на общинските пътища, с която определя условията и реда, свързани със собствеността, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от общинската пътна мрежа в община Плевен. Промените в нормативния документ се налага поради четири причини, заяви пред съветниците днес кметът Георг Спартански.

Част от Наредбата за управление на общинските пътища е регламент за специалното им ползване, който включва използването им за превозване на тежки и извънгабаритни товари или за осъществяване на дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони. В общинската Наредба №17 има регламент за движението на тежките и извънгабаритни пътни превозни средства по общинските пътища с посочени такси за това. Липса обаче регламент за таксите за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях; изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения; изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя; временно ползване на части от пътя и земи в обхвата на пътя от други лица.

Друга причина, налагаща промените, е установената в Наредба №17 липса на регламентация на цените за административни услуги, които се предоставят от отдел „Екология“ и кметовете на кметства. В съответствие със Закона за опазване на селскостопанското имущество кметовете на кметства имат самостоятелни правомощия за опазване на трайни насаждения и учредяване право на преминаване през чужди земи, засадени със селскостопански култури, трайни и цветни насаждения. Липсват регламентирани цени и на разрешенията по Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система в общината.

Третата причина за промените е нуждата от регламент запри разрешенията по Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи. Съгласно нея кметовете на общините, на чиито територии се намират водните площи, ежегодно до 31 март със заповед определят разрешените за къпане места въз основа на заключения на съответните отговорни органи. До 30 април комисия, определена от кмета на общината, проверява готовността на водните площи и разрешава ползването им за летния сезон.

Промените в Наредба №17 са във връзка с изменението и на Закона за местните данъци и такси, считано от 1 януари тази година. С него се въвежда такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата, която такса се събира от общините.