Новини

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават на 26 и 27 август

Постоянните комисии на Общински съвет – Плевен, се събират за заседания този месец на 26 и 27 август /понеделник и вторник/. Всички комисии ще разглеждат годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен. Отчетът вече бе представен на публично обсъждане. След разглеждането му в комисиите, той влиза и на заседанието този месец на Общинския съвет. Дневният ред на две от постоянните комисии включва обсъждане дейността на търговските дружества с общинско участие към 30 юни 2019 г.

 

  • АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията включва обсъждане промени в две от общинските наредби – в Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии – общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Съветниците ще се запознаят и с предложение за изменение в проекта на Споразумение за общинско сътрудничество по партньорския проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, одобрен с решение на Общинския съвет на заседанието през юли. Ще бъде представено и становище от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Общината по докладна записка от изпълнителния директор на общинската фирма „Тибор“.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 14,00 ч. в Актовата зала на Община Плевен по дневен ред от 9 точки. Ще бъдат разгледани предложения две от училищата в община Плевен да бъдат включени в Списъка на средищните в Република България за учебната 2019/2020 г. Учебните заведения са ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене, и ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот, и двете бяха в списъка и през изтеклата учебна година. Комисията ще обсъди и промени в приети вече решения от местния парламент, както и предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Сред тях са: предложението за промени в общинската Наредба №26; изменение на решение от май тази година относно ползване на поземлен имот в землището на гр. Славяново; предложения относно проекти за подробни устройствени планове в землищата на град Плевен и с. Търнене.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателната зала. Първа точка в дневния ред на комисията е обсъждане на предложението за промени в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината. Става дума за прецизиране на текстове в наредбата с цел по-голяма справедливост при изчисляване на точките на спортните клубове. На база на тези точки се определя общинското финансиране за детско-юношеските школи към съответния клуб. На заседанието ще бъде разгледано и предложението за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за тази година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията този месец включва запознаване с финансовите резултатите на търговските дружества с общинско участие към 30 юни 2019 г. Информация пред комисията ще представят: „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД и ОП „Управление на общински земи и гори“. Съветниците ще разгледат още: предложение за промени в общинската инвестиционна програма за 2019 г.; информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2019 г.; и др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва обсъждане отчета на общинския Бюджет 2018 г. и преписка за монтаж на скулптурна композиция в Католическата църква в Плевен. Относно второто с писмо от храма информират, че поради промяна на статута на Католическата църква от енорийски храм в епархийно светилища от 01.07.2017 г.. се налага скулптурната композиция „Дева Мария от Фатима“, която е монтирана в олтарното пространство, състояща се от четири мраморни фигури с автор проф. Кирил Мескин, да бъде преместена в двора пред храма, поддържан от църквата, които е общинска собственост.

 

27 АВГУСТ /ВТОРНИК/

Постоянна комисия по „Обществен ред и сигурност“ с председател Владислав Монов заседава от 15,00 ч. в Актовата зала по две точки. Комисията ще се запознае с отчета на общинския бюджет за 2018 г. и с доклад за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен, територия. Докладът е за първото шестмесечие на годината и е весен от главен инспектор Лидия Петкова – директор на полицейското управление.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 16 точки, сред тях са: изменения на приети решения на Общинския съвет; предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г.; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения; предложение за прекратяване на съсобственост; продажба на незастроен имот, отреден за жилищно строителство в землището на с. Буковлък и др.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 16,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъди заявления за отпускане на еднократна помощ за лечение, ще разгледа и постъпилите до момента 15 нови заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 6 точки. Съветниците ще разгледат: предложение за изменение в проекта на Споразумение за общинско сътрудничество по партньорския проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“; отчет за изпълнение на Бюджет 2018 на Община Плевен; предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми от квотата на Община Плевен; информация за текущото състояние на общинските дружества за второто тримесечие на 2019 г.; и др.

 

Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии през месец август 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2019-g

Заседанието на Общински съвет – Плевен, ще се проведе на 29 август /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 35 точки.