Новини

От март започва начална военна подготовка

От началото на тази година във Военно окръжие – Плевен отново се набират желаещи, да преминат начална военна подготовка. Повече информация ще ни даде майор Анета Илиева – началник сектор „Военен отчет,комплектуване, набиране и адаптация” в плевенското окръжие. Записвеането и подаването на документи можете да направите в структурите на Централно военно окръжие:

–  Военно окръжие – Плевен ;

–  офисите за водене на военен отчет в общините на областта, за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за          начална военна подготовка!

 

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, без ограничение на мъж или жена, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната с обучаваща структура военно формирование 22 160 – гр. Плевен за времето от  12.03.2018г.  до 05.04.2018г. (4 седмици).

Курсът за начална военна подготовка се провежда под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

 

          Желаещите да се обучават в курс за начална военна подготовка трябва да подадат заявление във Военно окръжие – Плевен или офисите за водене на военен отчет в общините на областта, като прилагат следните документи:

 

 1. 1. автобиография;
 2. 2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено образование);
 3. копие на лична карта;
 4. 4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус, амбулаторен лист и етапна епикриза от личния лекар, както и всякаква медицинска документация отнасяща се за установено заболяване;
 5. 5. свидетелство за съдимост;
 6. декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 7. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер – Плевен/.

 

(Част от документите се получават в готова форма от местата, посочени за информация и подаване на документи)

Кандидатите да се обучават в курсове за начална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:

 

 1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
 3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

При явяването си във военно формирование 22 160 – гр. Плевен, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява :

 1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
 2. безплатно медицинско обслужване;
 3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

Обучението по начална военна подготовка завършва с полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение и придобита начална военна подготовка.

Завършилите обучението, полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в присъствието на началника на  Военно окръжие – Плевен, присвоява  им се военно звание по реда на уставите на въоръжените сили, след което се вписват на военен отчет.

Придобилите начална военна подготовка младежи ползват предимства:

–   при кандидатстване за приемане на военна служба;

 • при кандидатстване за постъпване на обучение във военни училища.;
 • при кандидатстване за служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България.

 

Участието в поддържане на сигурността на държавата, личната готовност за нестандартни ситуации и защита на Отечеството, е дълг на всеки български гражданин!

 

         Потърсете отговор на своите въпроси относно изискванията, условията и реда за записване за обучение по начална и специална военна подготовка

 

 

ЗА КОНТАКТИ:        ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН

               гр. Плевен,  ул. “Сан Стефано” 43а

                 тел. 064 / 822 921 ; 064 822 838,

както и в офисите за водене на военен отчет в общините на област Плевен

 

Допълнителна информация на интернет адрес:     www.comd.bg