Новини

Представиха Проектобюджет 2018 на община Плевен на обществено обсъждане

Общо 87 472 126 лв. е размерът на проекта за бюджет на Община Плевен за настоящата 2018 година. Заложените приходи за държавни дейности са 52 872 216 лв., местните приходи – 34 599 910 лв. Цифрите бяха огласени по време на публичното обсъждане на финансовия документ, състояло се в зала „Гена Димитрова“. От страна на Общински съвет – Плевен на обсъждането присъстваха председателят на местния парламент Мартин Митев и общинските съветници Петя Василева, Пенчо Дреновски, Дарин Ангелов, Пепо Петков, Георги Велков, Николай Николов Маринов, Юлиян Йовков, Емил Райков и Ибрям Мусов. В залата бяха и кметовете на кметствата Къшин и Гривица, представители на общинска администрация, медии и граждани. Параметрите на Проектобюджет 2018 на Община Плевен представи кметът Георг Спартански.

Проектът на бюджет на Община Плевен за 2018-та очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година. Финансовият план отчита характерните икономически тенденции за региона, съобразен е и с принципите на управление залегнали в програмата за мандат 2015-2019 година. Заложените приоритети са: Развитие на икономиката и насърчаване на инвестициите; Балансирано развитие на централната част и кварталите на град Плевен и малките населени места; Благоустроена жизнена среда, удобен обществен транспорт и модерна транспортна инфраструктура; Подобрено здраве и благосъстояние на гражданите; Бързо и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса.

 Със Закона за държавния бюджет на Република България

за 2018 г. за Община Плевен са предвидени 52 306 547 лв.

От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 47 392 847 лв., трансферите за местни дейности – 3 457 300 лв. /обща изравнителна субсидия – 3 239 800 лв. и 217 500 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целевата субсидия за капиталови разходи – 1 456 400 лв.

Проектът за местни приходи по бюджета е 34 599 910 лв. Сумата не включва предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ. Заложените постъпления от имуществени и други данъци са 15 455 000 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данък върху недвижимите имоти – 8 100 000 лв., следван от данък върху превозните средства – 4 000 000 лв. Разчетените суми за годината от данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин са 3 000 000 лв. Размерът на постъпленията е намален спрямо плана за 2017 г., като е взето предвид достигнатото изпълнение от този вид данък към 31.12.2017 г. Този данък е зависим от динамиката на пазара с недвижими имоти. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на бюджета на Общината.

Планираните неданъчни приходи за годината са 13 496 300 лв. От тях общинските такси са 9 766 300 лв., приходите и доходи от собственост – 3 632 000 лв., а планираните приходи от продажбата на нефинансови активи – 303 000 лв. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет. Запазват се размерите на данъчните ставки, общинските такси и цени на услугите.

В раздел „Трансфери от/за бюджетни/извънбюджетни сметки” традиционно се запазва съфинансирането на дейностите на две държавни институции – ДКТ „Иван Радоев” и „Плевенска филхармония”, както и собственият принос в реализирането на проекти по оперативните програми на Европейския съюз. Общият размер на тези трансфери е /-/ 1 639 131 лв.

 Разходната част в Проектобюджет 2018 е

87 472 126 лв. и е равна на приходната

Предвидените през годината разходи за делегираните от държавата дейности са в размер на 47 392 847 лв., като най-много са средствата за образование – 35 234 410 лв. За общинска администрация парите са 2 840 400 лв.; за отбрана и сигурност – 260 460 лв.; за здравеопазване – 3 988 377 лв.; за социални грижи – 2 375 730 лв.; за култура – 2 693 470 лв.

В ЗДБРБ за 2018 г. се запазват разпределенията по тримесечия на видовете субсидии от Централния бюджет. Реализираният преходен остатък към 31.12.2017 г. за делегираните от държавата дейности е 5 026 898 лв. Собствените приходи на заведенията, прилагащи системата на делегиран бюджет, са 409 971 лв.

Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от целева субсидия, са 42 500 лв. Разходите за местни дейности са в размер на 34 599 910 лв., като най-голямото перо е за жилищно строителство, БКС и ООС. Заложените средства по тази функция отиват основно за чистота.

Проект на инвестиционна програма

на Община Плевен за 2018 година

е в размер на 3 994 006 лв. С преходен остатък от 2016 и 2017 година са прехвърлени средства за проектиране на общите устройствени планове на община Плевен и на град Плевен.

В графата „Преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2016 г.“ са посочени 22 000 лв. за ремонт на Художествена галерия „Илия Бешков“, 62 685 лв. за изграждане на пристройка в НУ „П. Евтимий“, 800 000 лв. за ремонт на МГ „Гео Милев“, 107 000 лв. за ремонт на зала „Балканстрой“. Заложени са средства и за ремонт на приют за безстопанствени кучета, за изграждане на улица до блок 212 А в жк „Дружба“ и спортна площадка на ул. „П. Р. Славейков“, ремонт на Регионалния исторически музей и т.н.

Годишната програма включва ремонти и в редица общински детски заведения – газификация на детска ясла „Чайка“, ремонт на ОУ „П.К.Яворов“, на детска градина „Щурче“, на дворовете на шест детски ясли /„Чайка“, „Дружба“, „Щастливо детство“, „Латинка“, „Асен Халачев“ и „Мир“/, изграждане на детска площадка и ремонт на центъра на град Славяново.

Предвидените средства за ремонти на улици в Плевен са за: ул. „Васил Левски“, „Добрич“, „Кръстец“, „Лозенка“ /подход към чешма/, „Мара Денчева“, „Атон“, „Милин камък“ и ул. „Христо Ясенов“. Ще бъдат ремонтирани улици и в малките населени села – ул. „Адил Дервишев“ в с.Коиловци, „Г.Димитров“ в с.Върбица, „Любен Каравелов“ в с.Бохот, „Гео Милев“ в с.Гривица и ул. „Христо Ботев“ в с.Бръшляница.

С пари от местни приходи ще се финансират ремонти и на общинските пътища Плевен – Ясен, Плевен – Кайлъка, от Плевен към Търнене и Къртожабене, Плевен – Пелишат до границата с община Пордим. За ремонт на Автогара Плевен заложените средства са 48 000 лв.

Проектът на инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 г. включва ремонт и на три подпорни стени в Плевен – на ул. „Панега“, на ул.“Ген-лейт. Атанас Стефанов“, на ул. „Княз Борис Първи“.

Капиталови разходи, финансирани с други приходи, в това число преходни остатъци, са предвидени за: проектиране на цифровизация на регулационния и застроителен план на Плевен – 150 000 лв.; за ремонт на х-л „Сторгозия“ – 100 000 лв.; за ремонт на ритуалния дом в гробищен парк „Чаира“ – 70 000 лв. Тази година се предвиждат 42 000 лв. за доставка на високопроходими автомобили за кметствата без самостоятелен бюджет, както и 20 000 лв. за доставка на електрона система за гласуване в Общински съвет – Плевен. 20 000 лв. са заложени за доставка на бордови бус за нуждите на общинска администрация, 60 000 лв. за компютърни конфигурации и сървърно оборудване, 12 000 лв. за изграждане на пожароизвестителна инсталация в общинска администрация. За основен ремонт на улици в Плевен планираните средства тази година са 200 000 лв., 180 000 лв. са средствата за изграждане на видеонаблюдение в града.

Проектът на инвестиционната програма и акцентите в Проектобюджет 2018 на Община Плевен са публикувани на интернет страницата на Община Плевен в раздел „Дейности“ / „Финанси и икономика“.

Проектобюджет 2018 на Община Плевен предстои да бъде внесен за обсъждане на редовното заседание на Общински съвет – Плевен в края на януари.