Новини

Последното за 2017 г. заседание на ОбС – на 28 декември

Последното за тази година заседание на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 28 декемвриq четвъртък от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 24 точки.
На предстоящото заседание отново влиза за обсъждане предложението за приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

Съветниците ще разгледат още предложение за определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на областна здравна карта; предложение относно разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми за междуселищни автобусни линии; Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2017 г.; др.
Последните три точки от предложения дневен ред за декември включва и питания от трима общински съветници.