Новини

Местният парламент отказа да измени договора за приватизационна продажба на ДКЦ I-Плевен

Общински съвет – Плевен не прие исканията на „Медицински център – Полимед – 21″ ЕООД за прекратяване по взаимно съгласие действието на две от точките в договора от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 100% от капитала на „ДКЦ I – Плевен“ ЕООД. За решението информира на пресконференция в Пресклуба на БТА председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

„На 23 август 2011 г. Община Плевен с договор за продажба чрез публичен търг с явно наддаване прехвърли на Медицинския център 100% от капитала на „ДКЦ I – Плевен“. През изминалите 7 години Дружеството стриктно изпълнява своите задължения по този договор. По същество тяхното желание сега бе срокът на договора да бъде намален от 10 на 7 година, като на практика подобно искане от тяхна страна беше внесено и през 2016 г. И тогава, и сега Общинският съвет не прие искането“, информира Мартин Митев. Той припомни, че с договора за продажба от 2011г. Общината в качеството на продавач, оправомощен от Общинския съвет, е прехвърлила на купувача „Медицински център – Полимед – 21“ правото на собственост върху 23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ I – Плевен“ ЕООД срещу сумата от 625 000 лв. Купувачът се е задължил да запази предмета на дейност на Дружеството като лечебно заведение и предназначението на недвижимото му имущество, да не прехвърля на трето лице собствеността върху продаваните дялове или част от тях за срок от 10 години, да поддържа средносписъчния състав на персонала на Дружеството не по-малък от 41 души за срок от 5 години и да не допуска ликвидация, несъстоятелност или преобразуване на Дружеството за срок от 10 години.

В писмо до местната управа сега от „Медицински център – Полимед – 21″ посочват, че: „…за да бъде конкурентноспособно ДКЦ – 1 на този динамичен пазар, се нуждае от допълнителни инвестиции и специфичен стратегически инвеститор с богата практика и опит в областта на здравеопазването. Всеки инвеститор в България иска да има защита на своите вложения, и то за дълъг период от време. При всеки воден разговор става въпрос за прехвърляне на дружествени дялове от капитала на „ДКЦ – 1 – Плевен“, както и да може дружеството да бъде преобразувано в нещо ново и модерно, за да е конкурентноспособно на пазара, като по този начин потенциалните инвеститори искат да защитят интересите си. Медицинският център не може да удовлетвори това желание именно поради забрана по цитирания договор да прехвърля каквато и да било част от уставния капитал на трети лица, както и да преобразува дружеството за срок от десет години след сключване на договора.“ В тази връзка желанието на управителя бе да се сключи анекс за изменение на договора от 2011 г., с който анекс по взаимно съгласие да бъдат прекратени действието на точките, регламентиращи 10-годишната забрана. Общинският съвет не прие искането за промяна.