Новини

Нека заедно се погрижим за чистотата на въздуха в Плевен

С началото на зимните месеци на територията на община Плевен се наблюдава превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух по показатели  фини прахови частици с размер до 10 μm (ФПЧ10) и на полициклични ароматни въглеводороди. Основните им източници са комунално-битовите отоплителни инсталации и транспортните дейности.

Прах и фини прахови частици са пренасяни по въздуха твърди и летливи частици, които се задържат за неопределено време. Здравният риск от замърсяването на въздуха зависи от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото и впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с диаметър по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те достигат до по-ниските отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите на белия дроб. Натрупването им става причина за хронични заболявания или предизвиква усложнения.

Проблемът с отоплението на домакинствата не засяга само Плевен, а цялата страна, икономическото състояние рефлектира върху финансовите възможности на гражданите и с помощта на национално и европейско подпомагане се очаква повишаване на енергийната ефективност на жилищата и чувствително намаление на емисиите от отопление – действия, водещи до намаляване на фоновото ниво на местно, регионално и национално равнище.

Неблагоприятните метеорологични условия са природният фактор, който намалява потенциала за разсейване на праховите частици в атмосферния въздух и задържа продължително време наднормените концентрации.

Във връзка с наблюдаваното повишение на замърсяването Община Плевен напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон:

  • при възможност, използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални;
  • изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда;
  • не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина;
  • проверете състоянието и височината на комините;
  • почистете димоходите и комините от сажди, осигурете топлоизолация на комините и защитни „шапки” против попадане или кондензация на влага;
  • не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха;
  • не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли пластмаси, гуми, парцали и др., които отделят токсични химични вещества;
  • изгарянето на отпадъци е забранено и нарушителите се глобяват!

За да се намали замърсяването от автомобилния трафик през зимата, не оставяйте автомобила с включен двигател на място продължително време, не използвайте автомобили с неизправно изгаряне  на горивото. Нивата на емисиите от автомобилните двигатели с вътрешно горене се контролират от ИА „Автомобилна администрация” и КАТ.

Община Плевен призовава заедно да опазим чист въздуха в нашия град!