Новини

Приеха промени в Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове в общината

Общинският съвет на Плевен прие промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. Предложението подкрепиха 37 от съветниците, 2 бяха „въздържал се“, против – нямаше.

Предложението на общинския съветник Йордан Грижов за изменение и допълнение на Наредба №33 бе публикувано на страницата на ОбС на 25 септември тази година съгласно изискванията на Закона за нормативните актове за 30-дневен срок за обществено обсъждане на проекта. Промените, приети днес от Общинския съвет по Наредбата, са в Глава втора „Условия за финансово подпомагане“, в част от приложенията относно критериите за оценка, приета бе и изцяло нова Глава Пета, като съществуващата досега такава се преномерира и става Глава Шеста. Новият раздел предвижда финансово подпомагане за плевенски спортни клубове при подготовка и участие на техни състезатели за Олимпийски игри.

ПРОМЕНИ В ГЛАВА ВТОРА:

Промените в тази част са в две от точките на чл.6. Точка 5 се допълва и придобива следния вид: „Да водят активен тренировъчен процес, който се доказва с график на занятията и тренировките на всеки отбор от различни възрастови групи с час и място на провеждане. Да участват в състезания, включени от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар.“

Точка 9 е съответно със следният текст: „Да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация, вписани в регистъра на спортно-педагогическите кадри към ММС.“

ПРОМЕНИ В ГЛАВА ТРЕТА:

Тази част от Наредбата регламентира реда за финансово подпомагане /Финансово подпомагане на  индивидуални спортове. От текста тук съветниците решиха от чл.9 да отпаднат точките 1, 2, 4 и 5. Останалите точки съответно се преномерират.

ПРОМЕНИ В СЪЩЕСТВУВАЩАТА ГЛАВА ПЕТА:

Тук чл.25, ал.1 придобива след редакция следния вид: „Разходването на средствата, преведени с последния транш е до края на годината, а отчитането на средствата от последния транш е до 31 януари на следващата календарна година, придружен с годишен отчет за дейността на клуба за предходната година.“

Отпада текстът на чл.26.

НОВА ГЛАВА ПЕТА:

Общинският съвет гласува създаване на нова Глава Пета „Финансово подпомагане на състезатели от плевенски спортни клубове, завоювали квота за предстоящи олимпийски игри“. Текстовете в нея са следните:

Чл.21 (1) Община Плевен подпомага финансово плевенски спортни клубове за подготовка и участие на техни състезатели за Олимпийски игри, само за олимпийски спортове и дисциплини

(2) Спортната организация подава в деловодството на Община Плевен следните документи:

  1. Заявление, в което подробно се описва за какъв вид състезание кандидатства техният състезател, поставена цел на участника – очаквано класиране, подробен разчет за исканата финансова помощ от Община Плевен.

Чл.22.Подпомагат се състезатели, завоювали квота за предстоящи Олимпийски игри, които подписват договор за реклама и състезателите се задължават да рекламират  по подходящ начин община Плевен на международни състезания и състезания от национален мащаб.

Чл.23. Финансовата рамка за подпомагане на състезател е до 15 000 лв. на човек годишно.

Чл.24.Община Плевен осъществява контрол на финансовото подпомагане на спортните организации от Община Плевен, като за правомерни ще бъдат признати следните разходи:

  1. Пътни разходи за участие в състезания
  2. Разходи за нощувки и храна на състезателя по време на състезанията и подготовката
  3. Спортната организация е длъжна да възстанови в едномесечен срок отпусната финансова помощ от Община Плевен за подготовка, участия в състезание за същата година за състезател, за който е доказана употреба на забранени стимулиращи средства.

ПРОМЕНИ В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

В тази част от наредбата промяната е в текста на ал.2, който придобива следното съдържание: „Тази Наредба не касае спорт „Футбол“ и Сдружение „Баскетболен клуб „Спартак – ПЛ“

 ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В Таблица 1 се променят точките в категориите мъже, жени, юноши, девойки и младежи, деца.

В Таблица 2 текстът под таблицата се променя по следния начин: „Плевенски спортен клуб има право да отчете не повече от 2 национални турнира с не по-малко от 8 участващи клуба и 1 държавно първенство.“

Максималният брой резултати в една възрастова група, общо за двата пола, не може да надвишава 24. Отчитането на резултатите за едни състезател може да бъде само в едни вид спорт.

Плевенски спортни клубове, които развиват повече от един вид спорт, подават отделни формуляри за всеки дени от тях.

Отборно класиране в индивидуалните спортове се признава само за спортовете, в чиито международни федерации има официално признато такова. Постиженията се оценяват по Таблица 3 само в посочените възрастови групи.

Един състезател има право да бъде посочен само в един спортен клуб.

За международен турнир се приема турнир, в който участие взимат отбори от поне 4 държави.“

В Таблица 4, в текста под таблицата се добавя изречението: „Организиране на турнир с не по-малко от 8 клуба, които не са включени в Спортния календар – получават 500 точки.“

ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тук в Раздел А1 „Развитие на структурата на клуба“ се добавя нова точка 5 с текст: „Признава се само един отбор за една възрастова група.“

Раздел А4 „Кадрови потенциал“ се променя и придобива следния вид: „Спортно-педагогически кадри на трудов или граждански договор в СК, с квалификации съгласно Наредба №2 от 25.10.2011 г., издадена от Министъра на физическото възпитани и спорта.

За всеки свои треньор, методист или спортен педагог, назначен с постоянен или граждански трудов договор, клубът получава по 1000 точки, като 1 треньор може да е такъв на до 2 отбора. Треньорите следва да бъдат вписани в Регистъра за спортно- педагогическите кадри към ММС.“

ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Във Формуляр 4 „Окончателен сбор на точките в спортния клуб“ /индивидуални спортове/ коефициентът за олимпийски спортове от 2.5, става 3, а коефицентът за неолимпийски спортове – от 1,5 на 2.

ПРОМЕНИ В ТАБЛИЦА А2

Тук в колона първа „Спортно-.състезателна дейност“ към текста „Организиране на домакински турнир“, се добавя: „с не по-малко от 4 клуба, които не са включени в Спортния календар“.

Очаквани резултати от промените в Наредбата са подобряване ефективността на изчисляване на точките, респективно средствата за подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен.

Решението на Общински съвет – Плевен за промените в Наредба №33 ще влезе в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общинския съвет.