Новини

Специални мерки вземат Окръжен и Административен съд Плевен

Със Заповед на председателя на Окръжен съд Плевен, във връзка с констатираната епидемична обстановка, заповед на Министъра на здравеопазването, Заповед на Областен управител Плевен и решение на съдийската колегия на Висш съдебен съвет, се ограничава достъпа на граждани в съдебната палата с изключение на случаите, в които граждани следва да се явяват в съдебно заседание, за справки по дела, достъп до Бюро съдимост и регистратурите на Районен и Окръжен съд Плевен.

Преустановява се приема на граждани при председателя на Окръжен съд Плевен.

Ще бъде осигурено незабавно, средство за измерване на телесната температура от дистанция, както и средство за дезинфекция на влизащите в съдебната палата, с цел недопускане на лица с температура над 37 градуса.

Съдебните заседания ще бъдат отлагани по преценка на съдебните състави, като делата свързани с искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител, се отлагат само при изрична необходимост преценена от съответния съдебен състав.

Със заповед на председателя на Административен съд Плевен от 09.03 2020 година до второ нареждане се ограничава достъпът на външни лица до сградата на Административен съд Плевен, с изключение на случаите, в които гражданите следва да ся явят в съдебно заседание, за справки по дела или да подадат документи в регистратурата. Допускането на лица в деловодството на съда да става след показване на служителя на ОЗ Охрана на призовка, молба или жалба. В случаите, когато страната не е получила призовка след отлагане на делото, следва да получи съобщение да се допускат в сградата на съда след направена справка от служител на ОЗ „Охрана“ в деловодството. В случаите, в които кандидати за участие в обявен конкурс за длъжност съдебен деловодител иска да подаде документи, допускането му в сградата на съда да става след направена справка от служителя на ОЗ „Охрана“ на телефона на служител човешки ресурси. Справките по дела да се извършват по телефон 064899920 или 064899921 и само по изключение в деловодствата.