Новини

45 предложения обсъжда Общинският съвет на Плевен през октомври

Общински съвет – Плевен заседава през октомври по дневен ред от 45 точки. Заседанието е на 26-ти от 9 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Една от първите точки е предложение за даване на съгласие за предоставяне дарение на Община Кресна за преодоляване на последиците от пожара от 24 юли тази година. Вносители на предложението са mредседателят на местния парламент Мартин Митев и кметът на Община Плевен Георг Спартански.

Предложение за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен влиза като трета точка в дневния ред. Проект за нова Наредба бе разгледан първоначално на редовно заседание на Общинския съвет през май тази година, но тогава съветниците гласуваха обсъждането да бъде отложено. За октомврийската сесия в деловодството на ОбС – Плевен са постъпили две предложения за промени по проекта – от ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева и предложение от Националното сдружение на сватбените услуги и агенти. Обсъждането и на двете бе част от дневния ред на заседанията преди сесията на всичките 10 постоянни комисии към Общинския съвет.

Предложение за промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен е под номер четири в дневния ред на заседанието. Вносител на предложението е общинският съветник Йордан Грижов, като проектът за изменение и допълнение на Наредбата бе публикуван на страницата на местния парламент на 25 септември тази година съгласно изискванията на Закона за нормативните актове за 30-дневен срок за обществено обсъждане. Предложените промени са в Глава втора „Условия за финансово подпомагане“ и в част от приложенията, касаещи критериите за оценка.

Част от предложенията на предстоящата сесия касаят общинските фирми. Шеста точка в дневния ред на съветниците е предложение за прекратяване дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Плевен“ ЕООД. Предложените точки седем и осем касаят управлението на „Диагностично консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, след което следва обсъждане на предложение за изменение на учредителния акт на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен. Съветниците предстои да вземат решения и относно „Тибор” ЕАД. Предложенията за фирмата са две – за избор на член на Съвета на директорите и за увеличаване на капитала й.

Предложение за закриване на ОУ „Васил Левски” – Беглеж е под номер 13 в дневния ред на заседанието. В предложението до местния парламент се посочва, че през учебната 2017/2018 година в училището се обучават 34 ученици и 8 деца в подготвителна полудневна група. За учениците от първи до четвърти клас е организиран целодневен процес на обучение, в който са обхванати 16 ученици. Предложението е ОУ „Васил Левски“  да бъде закрито, считано от учебната 2018/2019 г. и учениците да бъдат насочени към ОУ „Антон Страшимиров“ –  Бохот.

Веднага след Беглеж, Общинският съвет трябва да реши друг важен въпрос – за предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти публична и частна общинска собственост за развитие на читалищна дейност в община Плевен. В изпълнение на Решение №618 на Общински съвет – Плевен от 29 юни тази година комисия в състав, определен в т.1 на Решението, извърши преглед на предоставения сграден фонд на читалищата. Установените факти при проверката комисията е отразила в нарочен доклад, внесен в деловодството на Общинския съвет и разгледан на заседания на постоянни комисии през септември. В предложението до Общинския съвет – Плевен за сесията става дума за предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, на 16 читалища на територията на община Плевен, чиито договори изтичат към момента. Срокове за новите договори няма посочен, такъв предстои да бъде гласуван за всяко едно от посочените читалища на 26 октомври.

Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на общинските съветници, са още: предложение за одобряване на проектобюджета за 2018 г. и актуализиран бюджетна прогноза за периода 2019 и 2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен; предложение за определяне на цени и продажба на машини и съоръжения; предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за подпомагане на личностно развитие /ЦРД – Плевен/ и други.