Новини

ОбС измени решения за отдаване под наем на терени за павилиони

Общински съвет – Плевен, измени шест от решенията за отдаване под наем на терени за павилиони, приети на заседанието през  м. юни тази година. Решенията бяха обсъдени повторно днес след като същите бяха върнати като незаконосъобразни от областния управител на Плевен Мирослав Петров.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и указания във връзка с COVID – 19, съветниците заседават в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация. Сесията е с дневен ред от 49 точки.

На заседанието на 25. 06. 2020 г. с гласовете на всички присъствали в залата съветници бе прието отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване. Оспорването на въпросните решения е заради записаното в тях изискване кандидатите за наематели, участващи в конкурса, „да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен”.

Съгласно законовата процедура Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатите за ново обсъждане актове. След дебат съветниците гласуваха шестте върнати решения да бъдат изменени. Направените бяха две допълнения в текстовете: Първото – кандидатите за наематели и по шестте решения трябва да бъдат данъчно изрядни и с платени осигуровки. И второто – инвестицията трябва да бъде подробно описана  по дейности и да бъде извършена в рамките на първата година от договора.