Новини

Промениха наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства

Промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Плевен, прие Общинският съвет на Плевен. Причините, наложили промените, са синхронизиране на текстове в Наредбата и необходимост от нормативно регламентиране на нов технически способ за заплащане на услугата платено паркиране – чрез мобилно приложение.

Общинският съвет допълни местният  нормативен акт с нова точка, която гласи: „При паркиране водачът е длъжен да заплати за услугата „Платено паркиране“, чрез действащото мобилно приложение. Заплащането се извършва веднага след заемане на мястото за паркиране и преди напускане на автомобила. Водачът е длъжен да изчака получаване на потвърждение за приетото заплащане.“

Прецизира бяха и текстове, касаещи режима на паркиране на ППС на територията на общината. Изрично е посочен начина за поставяне на документа, позволяващ паркиране – талон, фискален касов бон или карта, така че да е ясно видим отвън.

Изменения има и в текста за платеното паркиране за служебни нужди – този режим ще може да се прилага и за еднолични търговски дружества, чийто капитал е общинска собственост.

Въвежда се и допълнителна регламентация на реда за паркиране на ППС на хора с трайни увреждания.

Промените в общинската Наредба №3 са инициирани от Центъра за градска мобилност и имат изцяло практическа насоченост с цел улесняване на гражданите при ползване на заложените услуги, както и оптимизиране на работата на служителите.

Решението за изменение на Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването му на интернет страницата на Общинския съвет.